02 939 3000

SIBA College รับมอบลูกฟุตบอล จาก บริษัท ก่อเกียรติ บ๊อกซิ่ง โปรดักชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนนักศึกษา ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

SIBA College รับมอบลูกฟุตบอล จาก บริษัท ก่อเกียรติ บ๊อกซิ่ง โปรดักชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนนักศึกษา ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รับมอบอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล จำนวน 19 ลูก เพื่อส่งเสริมนักเรียน-นักศึกษาให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีคุณวรันญา ศรีนวกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณสุมาลี วิวัฒนบรรจง ผู้จัดการฝ่าย ส่งเสริมธุรกิจภายในและต่างประเทศ บริษัท ก่อเกียรติ บ๊อกซิ่ง โปรดักชั่น จำกัด เป็นผู้มอบอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณโถงเกียรติยศ ชั้น 2 อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up