Menu

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่พยาบาลงานอนามัยโรงเรียน จากศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลของร้านอาหาร SIBA Canteen เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอาหาร SIBA Canteen

Scroll Up