02 939 3000

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่พยาบาลงานอนามัยโรงเรียน จากศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลของร้านอาหาร SIBA Canteen เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอาหาร SIBA Canteen

Scroll Up