02 939 3000

SIBA College จัดนักศึกษา ปวช.ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College จัดนักศึกษา ปวช.ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA College โดยสำนักกิจการนักศึกษา จัดนักศึกษาปวช.ปี 2 จำนวนกว่า 450 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักสัจธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระมหานรินทร์ศักดิ์ สัจจวาที เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ชมรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ เป็นพระวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up