Menu

SIBA College ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนชมการเรียน การสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิต

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ อาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนชมการเรียน การสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพครูแก่นิสิต อย่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ที่วิทยาลัยแห่งนี้ ในทุกห้องปฎิบัติการโดยมีนักศึกษาสาขาต่างๆร่วมให้การต้อนรับ

Scroll Up