02 939 3000

นักศึกษา SIBA เข้ารับทุนการศึกษา “ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลีและแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560”

นักศึกษา SIBA เข้ารับทุนการศึกษา “ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลีและแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560”

SIBA College โดยสำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์กริน ชวลิตวงษ์พร และอาจารย์ธีรวา คำภู่ นำนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยฯ ในเกณฑ์ผลการเรียนดี เข้าสอบธรรมศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากพระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย อุทโย) เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กทม. ในพิธี มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาลี และแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมรับทุน ทั้งสิ้น 8 สถาบัน จำนวน 152 ทุน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

Scroll Up