Menu

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการรับรองการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด ตามมาตรฐานสากล

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นำโดยอาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ปวีนา เพชรน้อย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้สอบผ่านมาตรฐานสากลการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยนำไปพัฒนานักศึกษารวมถึงสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าร่วมเวทีการแข่งขันการใช้งานโปรแกรมบนเวทีระดับโลก ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 505 อาคารเอสวีโอเอ ถนนพระราม 3 กทม.

Scroll Up