02 939 3000

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการรับรองการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด ตามมาตรฐานสากล

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการรับรองการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด ตามมาตรฐานสากล

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นำโดยอาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ปวีนา เพชรน้อย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้สอบผ่านมาตรฐานสากลการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยนำไปพัฒนานักศึกษารวมถึงสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าร่วมเวทีการแข่งขันการใช้งานโปรแกรมบนเวทีระดับโลก ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 505 อาคารเอสวีโอเอ ถนนพระราม 3 กทม.

Scroll Up