02 939 3000

SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา

SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา

SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการบัญชี นำโดยอาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการบัญชี จำนวนกว่า 50 คน ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามวิถีพอเพียง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันดำเนินรอยตามพระบาทพ่อหลวง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

Scroll Up