02 939 3000

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์

SIBA College กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชีสหกรณ์” โดยอาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์ การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย คุณปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

Scroll Up