วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยทีมวิทยากรคณะกรรมการบริหารจัดงานสถานศึกษาคุณธรรม

SIBA College จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ กว่า 200 คน เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม และเรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยทีมวิทยากรคณะกรรมการบริหารจัดงานสถานศึกษาคุณธรรม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up