02 939 3000

SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร

SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านพุทธศาสนา ซึ่งนำสู่การพัฒนาเยาวชนด้านสติปัญญา สมาธิ และคุณธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นสนามสอบธรรมศึกษาในสำนักเรียนวัดเสมียนนารี ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มสอบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นครั้งแรก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสอบในธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จำนวนกว่า 300 คน[/vc_column_text][vc_column_text]วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร 1 SIBA College[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up