02 939 3000

SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร

SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร

SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านพุทธศาสนา ซึ่งนำสู่การพัฒนาเยาวชนด้านสติปัญญา สมาธิ และคุณธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นสนามสอบธรรมศึกษาในสำนักเรียนวัดเสมียนนารี ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มสอบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นครั้งแรก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสอบในธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จำนวนกว่า 300 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร 1 SIBA College

Scroll Up