02 939 3000

SIBA College ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

SIBA College ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เป็นวิทยาลัยอาชีวะนำรองสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนในโครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา นำวิถีพุทธมาปฏิบัติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้อาชีวะ ในการนี้อาจารย์นงนุช ผิวสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาจารย์ลัดดา รังษิยาภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมและอบรมเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาไปสู่ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา “พระราชทาน” ต่อไปเมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1507696887690-c59e4b59-aa6b-9″ include=”11043,11044,11045,11046,11047,11048″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up