Menu

SIBA College ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

SIBA College อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ เป็นวิทยาลัยอาชีวะนำรองสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธ โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนในโครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา นำวิถีพุทธมาปฏิบัติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้อาชีวะ ในการนี้อาจารย์นงนุช ผิวสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาจารย์ลัดดา รังษิยาภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมและอบรมเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาไปสู่ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา “พระราชทาน” ต่อไปเมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up