Menu
Menu

SIBA College ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” ครบ ๑๐๐ ปี อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

SIBA College ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” ครบ ๑๐๐ ปี อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ไว้ในกาลนั้น ได้มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ SIBA รวม ❤️ แสดงความจงรักภักดี ต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน

SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด ภูมิใจนำเสนอ "ธงไตรรงค์"

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up