02 939 3000

SIBA College ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” ครบ ๑๐๐ ปี อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

SIBA College ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” ครบ ๑๐๐ ปี อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ไว้ในกาลนั้น ได้มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ SIBA รวม ❤️ แสดงความจงรักภักดี ต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน

SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด ภูมิใจนำเสนอ "ธงไตรรงค์"

Scroll Up