02 939 3000

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานวโรกาสให้ SIBA College นำคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์เข้าเฝ้ากราบทูลลา และรับประทานเข็มที่ระลึก ณ หอวชิราวุธานุสรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานวโรกาสให้ SIBA College นำคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์เข้าเฝ้ากราบทูลลา และรับประทานเข็มที่ระลึก ณ หอวชิราวุธานุสรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน–สุวัทนา ประทานพระวโรกาสให้ นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ นำผู้บริหารของโรงเรียนในเครือข่ายในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่เกษียณอายุราชการ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบเกณฑ์เข้าเฝ้ากราบทูลลา และรับประทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๙ คน ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ

Scroll Up