02 939 3000

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และวิชาตารางทำการ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวส 2 แผนกคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน ในวันที่ 17 ส.ค. ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน และกรรมการกลางจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กทม. ทุกท่านที่ร่วมดำเนินการมอบโอกาสแก่เยาวชนของชาติได้พัฒนาตนสู่โลกแห่งงานอาชีพด้วยความมั่นใจ …. ก้าวไกลอีกระดับหนึ่ง

Scroll Up