02 939 3000

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดอบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว เมื่อวันอังคารที่่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง SIBA CONVENTION งานนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรทรงพลัง พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’ น้องๆ SIBA ได้รับข้อคิดลึกซึ้ง และรับพลังบวกจากพี่ไปเต็มๆ

Scroll Up