SIBA COLLEGE
Menu

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร ดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ และครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

X