ระบบ ภาคสมทบ

SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สำหรับผู้มีงานประจำทำ หรือมีธุรกิจของตนเอง และต้องการจะพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือจะต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงขึ้น

SIBA College จึงมีระบบการเรียนการสอนระบบสมทบ โดยแบ่งออกเป็น
1. รอบค่ำ (เรียนอาทิตย์ละ 3-4 วัน เวลา 18.00-21.00 น.)
2. รอบวันอาทิตย์ (เวลา 08.00-17.30 น.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.3 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า สำหรับ ปวช. และต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือการศึกษานอกโรงเรียน กศน. ม.6 หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง สำหรับ ปวส.

สาขาที่เปิดสอน

ระดับ ปวช. เปิดการเรียนการสอนใน 1 ประเภทวิชา 3 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาการตลาด
> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับ ปวส. เปิดการเรียนการสอนใน 2 ประเภทวิชา 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
> สาขาวิชาการบัญชี
> สาขาวิชาการตลาด
> สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัล

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
> สาขาวิชาการโรงแรม

X