พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการทุกสำนัก
เป้าประสงค์  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาต้นแบบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)มาตรฐานอาชีวศึกษาเกณฑ์เป้าหมาย
(ปีการศึกษา)
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5961596061
7.1 โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัย
43.ร้อยละของผู้เรียน ที่เรียนในระบบทวิภาคี
3.32.420
(0.69)
20
(1.02)
ภาพกิจกรรม
2
P-วช-003งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
44.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
2.12.4มี
(ไม่มี)
มี
(มี)

มี

ภาพกิจกรรม

P-วผ-004งานบริหารสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม*
45.จำนวนครั้ง/ภาคเรียน ที่จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา
2.22.91
(1)
1
(1)
1
(1)
P-วผ-001งานจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
46.จำนวนครั้ง/ภาคเรียน ที่จัดประชุมครูและบุคลากร
2.22.92
(4)
2
(4)
2
(2)*ภาพกิจกรรม
P-สค-002การจัดประชุมครูและบุคลากร
47.จำนวนครั้ง/ปี ที่จัดประชุมผู้ปกครอง
2.22.91
(1)
1
(1)
1
(1)
P-วช-005งานจัดการประชุมผู้ปกครอง
48.จำนวนครั้ง/ปี ที่จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
2.22.92
(8)
2
(8)
8
(3)*
P-วช-012งานจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
49.จำนวนครั้ง/ภาคเรียน ที่จัดประชุมครูที่ปรึกษา
2.22.94
(4)
4
(4)
4
(2)*
P-พน-003งานจัดประชุมครูที่ปรึกษา
50.จำนวนครั้ง/ปี ที่จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
2.22.92
(2)
2
(2)
2
(1)*ภาพกิจกรรม
P-พน-004งานจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
51.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ
2.42.3มี
(มี)
มี
(มี)
มี
(มี)
P-วผ-002งานจัดทำรายงานการประเมินตนเองและแผนปฏิบัติการประจำปี
52.ร้อยละของรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
2.42.320
(29.17)
20
(30.55)
20
P-กง-003งานตรวจสอบและบริหารงบประมาณ
53.ร้อยละของรายจ่ายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนไปบริการวิชาการวิชาชีพ
2.42.31
(2.08)
1
(2.02)
1
54.ร้อยละของรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม หรืองานวิจัย
2.42.35
(7.00)
5
(6.13)
5
55.ร้อยละของรายจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยพลโลก
2.42.35
(5.42)
5
(5.80)
5
56.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนาฯ ที่มุ่งคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4.12.7มี
(มี)
มี
(มี)

มี

ภาพกิจกรรม

P-วผ-003งานจัดการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย
P-วผ-002งานจัดทำรายงานการประเมินตนเองและแผนปฏิบัติการประจำปี*
P-ปก-001งานควบคุมเอกสารในระบบประกันคุณภาพ
57.จำนวนครั้ง / ปี ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.12.72
(1)
2
(1)
2
(1)*
P-ปก-002งานตรวจติดตามคุณภายภายใน
58.สัดส่วนระหว่าง งบประมาณด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เทียบจำนวนผู้เรียนที่รับได้
 2.3 1:6000
(1:5878)
1:5000
P-สต-001งานส่งเสริมให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน*
P-บก-411งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
59.สัดส่วนระหว่างจำนวนครูผู้สอนเทียบจำนวนผู้เรียน
2.32.21:30
(1:37)
1:30
(1:30)
1:30
(1:29)
P-สค-008งานขออัตรากำลังคน วิธีสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร*
7.2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
60.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล มีระบบป้องกันและสำรองฐานข้อมูล
2.52.3มี
(มี)
มี
(มี)
มี
(มี)
P-วผ-202งานบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
P-วผ-204งานสำรองฐานข้อมูลสารสนเทศ
61.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และจัดการฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2.52.3มี
(มี)
มี
(มี)
มี
(มี)
P-วผ-202งานบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ*
P-วผ-206งานตรวจสอบป้องกันการใช้งานระบบเครือข่าย
62.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการกำกับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย และผู้เรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้ มีการเชื่อมต่อ ใช้งานได้ทุกหน่วยงาน
2.52.3มี
(มี)
มี
(มี)
มี
(มี)
P-วผ-201งานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
P-วผ-203งานกำหนดสิทธิเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
P-วผ-205งานกำหนดสิทธิเข้าใช้ระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย
P-วผ-207งานให้บริการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
P-วผ-208งานตรวจสอบการใช้งาน Server อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
7.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย
63.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการกำกับดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
2.52.3มี
(มี)
มี
(มี)
ภาพกิจกรรม
มี
(มี)
P-ธบ-001งานพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
P-วผ-101งานบริหารความเสี่ยงด้านอัคคีภัย
64.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการกำกับดูและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการอื่น ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
2.52.3มี
(มี)
มี
(มี)
มี
(มี)
P-ธบ-002งานกำกับดูแลความสะอาดอาคารสถานที่
P-กพ-002งานให้บริการห้อง Mock-up การโรงแรม
P-วผ-301งานให้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ
7.4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
65.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในจัดหา การใช้ การบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางาน
2.52.3มี
(มี)
มี
(มี)
มี
(มี)
P-บก-501งานให้บริการผลิตเอกสารทั่วไป
P-สค-006งานให้บริการห้องพยาบาล
P-บก-503งานบริการให้เช่าตู้ล็อกเกอร์
P-ธบ-003งานบริหารการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
P-ธบ-101งานบริหารงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
P-กพ-003งานบริการยืมคืนอุปกรณ์การโรงแรม
P-พน-002งานให้บริการรถยนต์ของวิทยาลัย
P-สค-007งานพัฒนาและดูแลห้องสมุด
P-กก-006งานบริการยืมคืนอุปกรณ์ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
P-วผ-401งานสนับสนุนอุปกรณ์โสตและงานศิลป์
P-วผ-416งานให้บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตฯ
P-กง-001งานเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
P-วผ-410งานตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ภาพ)
P-วผ-420งานตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (เสียง)
X