พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมให้วิทยาลัยเป็นศูนย์การฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย
เป้าประสงค์  มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)มาตรฐานอาชีวศึกษาเกณฑ์เป้าหมาย
(ปีการศึกษา)
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5961596061
5.1 โครงการส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน (1% ของงบดำเนินการ)
39.จำนวนกิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3.43.15
(10)

5
(5)
 

ภาพกิจกรรม

5

ภาพกิจกรรม

P-วช-010การให้บริการวิชาชีพ
P-สต-001งานส่งเสริมให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน
40.จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ ที่มีผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเฉลี่ย 3.51-5.00
 3.1 5
(5)
5

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับกับภาครัฐและเอกชน
เป้าประสงค์  มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่มั่นคง มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)มาตรฐานอาชีวศึกษาเกณฑ์เป้าหมาย
(ปีการศึกษา)
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5961596061
6.1 โครงการพัฒนาคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
41.สัดส่วนระหว่าง จำนวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เทียบจำนวนผู้เรียน
2.63.11:40
(1:40)

1:40
(1:14)
 

ภาพกิจกรรม

1:40

ภาพกิจกรรม

P-วช-003งานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี*
P-กศ-001งานบริหารการฝึกงาน*
P-วช-016งานบริหารการศึกษาดูงานของผู้เรียน*
42.สัดส่วนระหว่าง จำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทียบจำนวนผู้เรียน
2.63.11:100
(1:24)

1:100
(1:17)
 

ภาพกิจกรรม

1:100

ภาพกิจกรรม

P-สค-010งานระดมทรัพยากรจากภายนอก (ทุนการศึกษา)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X