พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เก่ง ดี มีสุขและรักความเป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์  มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ และทักษะความชำนาญ มีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)มาตรฐานอาชีวศึกษาเกณฑ์เป้าหมาย
(ปีการศึกษา)
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5961596061
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1.ร้อยละของครู ที่จัดทำแผน และจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และบันทึกหลังการสอน
3.12.2100
(100)
100
(100)
100
P-วช-004งานจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา
P-วช-011งานจัดตารางสอน
P-วช-006งานบริหารคุณภาพการจัดการข้อสอบ
P-บก-502งานผลิตข้อสอบ
2.จำนวนแผนการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการรายวิชา
 2.2  10
P-วช-004งานจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา*
3.ร้อยละของครู ที่ได้รับการนิเทศ
3.12.2100
(100)
100
(100)
100
P-วช-007งานนิเทศครูผู้สอน
1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
4.ร้อยละของหลักสูตร ที่มีการสำรวจความต้องการ พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ ครู นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 3 ปี
3.22.1มี
(มี)

มี
(มี)
 

ภาพกิจกรรม

100
P-วช-009งานพัฒนาหลักสูตร
5.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพาผู้เรียนไปศึกษาดูงานสถานประกอบการ
 2.1 ภาพกิจกรรมมี
P-วช-016งานบริหารการศึกษาดูงานของผู้เรียน
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการฝึกงาน
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณสมบัติครบ ที่ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
3.32.5มี
(มี)

100
(100)
 

ภาพกิจกรรม

100

ภาพกิจกรรม

P-กศ-001งานบริหารการฝึกงาน
7.จำนวนครั้ง ที่ครูไปนิเทศผู้เรียนในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
2.52
(2)
2
8.จำนวนครั้ง/ปี ในการเสวนาสถานประกอบการ
2.22.911

1

ภาพกิจกรรม

P-กศ-004งานบริหารการเสวนาสถานประกอบการ
1.4 โครงการวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียน
9.มีกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.33.2มี
(มี)
มี
(มี)
มี
P-วช-001งานจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ


ยุทธศาสตร์ที่ 2
 ส่งเสริมผู้เรียน และระบบการดูแลผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามให้เป็นยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์  มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลากหลายให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมทุก ๆ คน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียนแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)มาตรฐานอาชีวศึกษาเกณฑ์เป้าหมาย
(ปีการศึกษา)
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5961596061
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10.ร้อยละของผู้เรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีในการประเมินครั้งแรก
3.31.180
(97.93)
85
(99.02)
90
P-วช-008งานบริหารการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
11.ร้อยละของผู้เรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบัติในการประเมินครั้งแรก
1.285
(98.69)
90
12.ร้อยละของผู้เรียน ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 1.1 60
(67.15)
65
P-วช-014งานทดสอบมาตรฐานด้านอาชีวศึกษา V-net
13.ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อตรงสาขาภายในหนึ่งปี
1.11.1
1.2
1.3
70
(83.89)
75
(75.97)
80
P-บก-301งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
14.ร้อยละของสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน ศึกษาต่อ หรือผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้
1.13.175
(76.34)

80
(88.03)

ภาพกิจกรรม

85
15.ร้อยละของสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน ศึกษาต่อ ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
3.185
16.ร้อยละของสถานประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน ศึกษาต่อ ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.185
17.ร้อยละของแบบสำรวจที่ได้รับคืนจากสถานประกอบการ ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ เฉลี่ย 3.51-5.00
1.11.180
(92.66)
80
(83.11)
80
18.ร้อยละของแบบสำรวจที่ได้รับคืนจากสถานประกอบการ ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี เฉลี่ย 3.51-5.00
1.11.280
(87.28)
80
(81.17)
80
19.ร้อยละของแบบสำรวจที่ได้รับคืนจากสถานประกอบการ ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เฉลี่ย 3.51-5.00
1.11.380
(80.84)
80
(85.24)
80
20.ร้อยละของผู้เรียน ที่สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน ความรู้ ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก
3.32.85
(9.99)

5
(12.46)

ภาพกิจกรรม

10
P-วช-013งานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกด้านวิชาการ
P-สค-015งานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกด้านพฤติกรรม
P-กก-005งานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกด้านกิจกรรม
P-กศ-002งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
21.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.12.4มี
(มี)

มี
(มี)
 

ภาพกิจกรรม

มี

ภาพกิจกรรม

P-วผ-004งานบริหารสถานศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรม
22.ร้อยละของผู้เรียน ที่สอบผ่านธรรมศึกษา
 2.8 

80
(86.75)

ภาพกิจกรรม

90
P-วช-015งานบริหารการสอบธรรมศึกษา
23.ร้อยละของผู้เรียน ที่สถานศึกษาส่งเสริมให้ได้งานทำ และมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 2.4 

ภาพกิจกรรม

10
(11.36)*

ภาพกิจกรรม

P-กศ-003งานบริหารการจัดหางาน
P-สค-016งานเก็บข้อมูลผู้เรียนที่มีงานทำ
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและบริหารความเสี่ยง
24.ร้อยละของผู้เรียน ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.22.460
(62.81)

60
(64.88)

ภาพกิจกรรม

65

ภาพกิจกรรม

P-วช-019งานสอบแก้ตัว
P-พน-001งานบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
P-พน-008งานติดตามการมาเรียน
P-พน-006งานบริหารจัดการนักเรียนมาสาย
P-พน-007งานกิจกรรมฝากลูกไว้กับโรงเรียน
P-บก-401งานสรุปยอดผู้เรียน
P-สค-009งานบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
P-วช-002งานจัดการเรียนซ่อมเสริม
P-วช-017งานบริหารกิจกรรมฟ้าใส
P-วช-018งานปฐมนิเทศผู้เรียน
P-กง-002งานบริการเงินกู้ กยศ.
P-บก-607งานสรุปและส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
P-บก-601งานส่งคะแนน GPA
P-กก-007งานปรับแก้กิจกรรม(ภาคเรียนปัจจุบัน)
P-กก-008งานปรับแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร(ปีการศึกษาย้อนหลัง)
P-สค-003งานจัดสรรทุนการศึกษาภายใน
2.3 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก
25.จำนวนกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.42.65
(27)

5
(27)
 

ภาพกิจกรรม

5

ภาพกิจกรรม

P-กก-002งานบริหารการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
26.จำนวนกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.42.65
(5)
5
(5)

5

ภาพกิจกรรม

P-กก-004งานบริหารการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
27.จำนวนกิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3.42.65
(7)

5
(5)
 

ภาพกิจกรรม

5

ภาพกิจกรรม

P-กก-001งานบริหารการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
28.จำนวนกิจกรรม ด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.42.65
(5)
5
(6)

5

ภาพกิจกรรม

P-กก-003งานบริหารการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
X