แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 59-61

พันธกิจที่ 1

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เก่ง ดี มีสุขและรักความเป็นไทย

พันธกิจที่ 2

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชา

พันธกิจที่ 3

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

พันธกิจที่ 4

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล​​

X