ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย

ชื่อระเบียบ Revision วันที่มีผล
P-สค-002 การจัดประชุมครูและบุคลากร
F-สค-023 แบบฟอร์มบันทึกสถิติประชุม
F-สค-024 แบบฟอร์มใบลาประชุม
F-สค-025 แบบฟอร์มวาระการประชุม
F-สค-087 ใบลงทะเบียนการประชุมครุและบุคลากร
F-สค-088 รายงานการประชุม
F-สค-089 ใบลงชื่อรับเรื่องแจ้งการขาดประชุม
F-สค-090 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งขาดการประชุม
1
0
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-สค-003 ระเบียบการจัดสรรทุนการศึกษา (ภายใน)
F-สค-042 แบบส่งรายชื่อเพื่อขอรับทุน
F-สค-045 แบบขอทุนประชากรคุณภาพ
F-สค-046 แบบคำขอทุน
F-สค-048 แบบขอรับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
F-สค-082 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนทุน
1
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
16 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
P-สค-004 งานฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
F-สค-014 แบบรายงานการอบรมครูผู้สอน
F-สค-022 ใบคำขออนุมัติอบรม
F-สค-026 แบบฟอร์มออกนอกวิทยาลัยฯ
F-สค-027 แบบฟอร์มสถิติการอบรม
F-สค-028 แบบฟอร์มสรุปรายรับ-รายจ่ายการอบรม สัมมนา ดูงาน ครู
F-สค-029 แบบฟอร์มสรุปรายรับ-รายจ่ายการอบรม สัมมนา ดูงานบุคลากร
F-สค-030 แบบรายงานการอบรม บุคลากร
F-สค-031 สถิติการอบรม ( รายบุคคล )
F-สค-036 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการหนังสือวารสาร นิตยสาร
S-สค-009 รายชื่อครู-บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 ส.ค. 2561
16 ธ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
P-สค-006 งานให้บริการห้องพยาบาล
F-สค-038 แบบฟอร์มบันทึกการขอยา
F-สค-039 แบบฟอร์มการนอนห้องพยาบาล
F-สค-041 แบบฟอร์มสำรวจอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
F-สค-095 แบบฟอร์มจัดทำทะเบียบเข้า-ออกอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
1
0
0
0
0
17 ก.ค. 2561
16 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-สค-007 ระเบียบการพัฒนาและดูแลห้องสมุด
F-สค-033 แบบฟอร์มสมาชิกห้องสมุด
F-สค-034 แบบสอบถามความพึงพอใจ
F-สค-035 แบบฟอร์มค่าปรับ
F-สค-036 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการหนังสือวารสาร นิตยสาร
F-สค-059 แบบฟอร์มบันทึกการลงทะเบียน หนังสือ วารสาร นิตยสาร
1
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
16 ธ.ค. 2560
16 ธ.ค. 2560
16 ธ.ค. 2560
1 ธ.ค. 2560
1 ก.ค. 2561
P-สค-008 งานขออัตรากำลังคน วิธีสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร
F-สค-001 ใบสมัครงาน
F-สค-002 ใบสมัครพนักงาน
F-สค-003 ใบแจ้งผลการสัมภาษณ์งาน
F-สค-004 แบบประเมินการสอบสอนครู
F-สค-005 ใบอนุมัติการว่าจ้าง
F-สค-006 สัญญจ้างทดลองงาน
F-สค-008 แบบสัญญาจ้าง
F-สค-018 แบบประเมินผลการทดลองงานครุผู้สอน
F-สค-019 แบบประเมินผลการทดลองงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ
F-สค-020 แบบประเมินผลการทดลองงานผู้สนับสนุนการสอน
S-สค-001 กำหนดเวลา วันหยุด และการลา
S-สค-002 การออกนอกวิทยาลัยฯ
S-สค-003 การแต่งกาย
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-สค-009 ระเบียบว่าด้วยการให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษา
F-สค-052 แบบบันทึกผู้ขอรับคำปรึกษา
F-สค-053 บันทึกย่อให้การปรึกษา
F-สค-054 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
F-สค-080 แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
F-สค-083 แฟ้มสะสมงาน
1
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
16 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560
16 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-สค-013 งานสรรหาและทะเบียนประวัติการประกาศเกียรติคุณ
0
1 ส.ค. 2561
P-สค-015 ระเบียบงานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
F-สค-042 แบบส่งรายชื่อเพื่อขอรับทุน
F-สค-084 ใบสมัครทุน
1
0
0
1 ส.ค. 2561
16 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
P-สค-016 งานเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพิเศษระหว่างเรียน
F-สค-085 แบบสำรวจนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานระหว่างเรียน
F-สค-086 แบบสรุปนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานพิเศษระหว่างเรียน
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-สค-017 งานประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบุคลากร
0
1 ก.ค. 2561
P-สค-018 งานนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
F-สค-040 แบบฟอร์มนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
0
0
25 พ.ค. 2560
25 พ.ค. 2560
X