ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-วผ-001 งานจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 S-วผ-001 พรบ โรงเรียนเอกชน 2550 แก้ไข 2554
 S-วผ-002 ตราสารจัดตั้งวิทยาลัย
1
0
0
1 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วผ-002 งานจัดทำรายงานคุณภาพ และแผนปฏิบัติการ
 F-วผ-003 แบบนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี
 F-วผ-004 แบบนำเสนอกิจกรรมพิเศษ
 F-วผ-005 แบบสรุปกิจกรรมประจำและพิเศษ
2
1
1
0
10 พ.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
P-วผ-003 งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
1
1 ส.ค. 2561
P-วผ-004 งานบริหารสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
1
1 ส.ค. 2561
P-วผ-101 การบริหารความเสี่ยงด้านอัคคีภัย
1
1 ส.ค. 2561
P-วผ-102 การบริหารการทำวิจัยของผู้สอนและบุคล
1
1 ส.ค. 2561
P-วผ-201 งานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 W-วผ-201 การดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 W-วผ-202 การดูแลซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์
 W-วผ-203 การดูแลซ่อมบำรุงระบบMIS
 W-วผ-204 การดูแลซ่อมบำรุงระบบอินเตอร์เนต
 W-วผ-205 การดูแลซ่อมบำรุงระบบNetwork
 W-วผ-206 การซ่อมบำรุงระบบCCTV
 W-วผ-207 การยืมคืนอุปกรณ์
 W-วผ-208 การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบSmartPrint
 W-วผ-209 การscan virus
 W-วผ-210 การดูแลซ่อมบำรุงPrinter
 W-วผ-211 การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการลงเว็ปไซต์
 W-วผ-212 การปฏิบัติงานการประสานงานบุคคลภายนอก
 F-วผ-201 แบบฟอร์มขอใช้บริการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
P-วผ-202 งานบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 W-วผ-215 การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศราคาไม่เกิน 500 บาท
 W-วผ-216 การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศราคาไม่เกิน 501-100,000 บาท
 W-วผ-217 การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศราคาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
2
0
0
0
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
2 ส.ค. 2561
P-วผ-203 งานกำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
 F-วผ-201 แบบฟอร์มขอใช้บริการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
0
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
P-วผ-204 งานสำรองฐานข้อมูลสารสนเทศ
 F-วผ-213 แบบฟอร์มตรวจสอบและสำรองข้อมูลสารสนเทศ
2
0
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
P-วผ-205 งานกําหนดสิทธิเข้าใช้ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย
 F-วผ-201 แบบฟอร์มขอใช้บริการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
0
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
P-วผ-206 งานตรวจสอบป้องกันการใช้งานระบบเครือข่าย
2
3 ส.ค. 2561
P-วผ-207 งานให้บริการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 F-วผ-205 แบบบันทึกการเข้าใช้บริการของนักเรียน ครู บุคลากร
 F-วผ-206 แบบบันทึกการลืมหาย เอกสาร สิ่งของต่างๆ
 F-วผ-207 แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 F-วผ-208 แบบฟอร์มตรวจสอบระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 F-วผ-209 แบบฟอร์มตรวจสอบการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และPrinter
2
0
0
0
0
0
3 ก.ย. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
P-วผ-208 งานตรวจสอบการใช้งาน Server อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 W-วผ-201 การดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2
0
3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
P-วผ-301 งานให้บริการห้องประชุม
 F-วผ-301 แบบฟอร์มขอใช้บริการ
 F-วผ-302 แบบประเมินความพึงพอใจ
 F-วผ-303 สรุปแบบฟอร์มการขอใช้บริการ
 F-วผ-304 สรุปแบบประเมินการขอใช้บริการ
1
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วผ-401 งานสนับสนุนอุปกรณ์โสตฯและงานศิลปกรรมในการจัดกิจกรรม
 W-วผ-402 ขั้นตอนการสนับสนุนงานศิลปกรรม
 W-วผ-403 ขั้นตอนการสนับสนุนงานสื่อวีดีทัศน์
 W-วผ-404 ขั้นตอนสนับสนุนงานเครื่องเสียง
 W-วผ-405 ขั้นตอนการสนับสนุนงานภาพนิ่ง
 W-วผ-406 ขั้นตอนการสนับสนุนงานภาพวีดีโอ
 F-วผ-407 แบบขอใช้บริการการสนับสนุนอุปกรณ์โสตและงานศิลปกรรมในการจัดกิจกรรม
 F-วผ-408 ใบเบิกงบประมาณเจ้าภาพกิจกรรม
1
1
1
1
1
1
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
15 พ.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-วผ-410 งานตรวจสอบและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์(ด้านภาพ)
 F-วผ-411 แบบฟอร์มตรวจอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์(ด้านภาพ)
 F-วผ-421 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ
1
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-วผ-416 งานให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 F-วผ-415 แบบฟอร์มขอใช้บริการการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 F-วผ-417 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจในการยืม-คืนอุปกรณ์
 S-วผ-418 รายละเอียดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 S-วผ-422 ทะเบียนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2
1
1
1
0
1 ก.ย. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
X