ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-กง-001 งานเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 F-กง-101 ใบเบิกอุปกรณ์
 F-กง-102 stock card
 F-กง-103 แบบประเมินความพึงพอใจ
 F-กง-401 ใบขออนุมัติจัดซื้อ
 S-กง-101 รายการวัสดุอุปกรณ์ประจำปี
1
1
1
0
0
0
1 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-กง-002 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 F-กง-201 ขอสำรวจความต้องการของการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 F-กง-202 แบบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียนผู้กู้รายใหม่
 F-กง-203 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 F-กง-204 แจ้งรายละเอียดเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1
0
0
0
0
1 ธ.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-กง-003 การควบคุมเอกสาร การบริหารงบประมาณ
 F-กง-301 ใบเบิกเงินตามแผนงบประมาณประจำปี
 F-กง-302 ใบสำคัญจ่าย
 F-กง-303 แบบเงินสดย่อย
 F-กง-304 สรุปรายรับ-จ่ายงบประมาณประจำปี
 F-กง-305 ใบสำคัญรับ
 F-กง-370 แบบนัดหมายการนิเทศ
 F-กง-404 ใบวางบิล
1
0
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 ส.ค. 2561
P-กง-004 การจัดทำรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 F-กง-301 ใบเบิกเงินตามแผนงบประมาณประจำปี
 F-กง-401 ใบขออนุมัติจัดซื้อ
 F-กง-402 ใบจัดซื้อ-จัดจ้าง
 F-กง-403 แบบประเมินความพึงพอใจ
 F-กง-404 ใบรับวางบิล
 S-กง-401 ใบSupplier List
0
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-กง-005 ระเบียบประกันอุบัติเหตุ
 F-กง-501 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประกันอุบัติเหตุ
 F-กง-502 สรุปประจำปี
 S-กง-501 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-กง-006 งานการรับเงิน
 F-กง-601 ใบลงทะเบียน
 F-กง-602 สัญญาผ่อนชำระ
 F-กง-603 แบบคำขอยืมใบเสร็จสำหรับเบิกกับทางราชการ
 F-กง-604 คำขอขึ้นทะเบียนจบการศึกษา
 F-กง-605 แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบ Bill Payment
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X