ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-วช-001 งานจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
 F-วช-341 แบบฟอร์มนำเสนอเค้าโครงโครงการ
 F-วช-342 แบบบันทึกตอบรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ
 F-วช-343 แบบประเมิน การเขียนและการนำเสนอเค้าโครงโครงการ
 F-วช-344 แบบอนุมัติเค้าโครงโครงการ
 F-วช-345 แบบรายงานการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
 F-วช-346 แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำโครงการ
 F-วช-347 แบบประเมินขณะทำโครงการ
 F-วช-348 แบบประเมินการสอบนำเสนอโครงการ
 F-วช-349 แบบประเมินชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์และเล่มงานวิจัย
 F-วช-350 แบบประเมินโครงการ
 F-วช-351 แบบรายงานผลงานโครงการของนักศึกษา
 F-วช-352 แบบรายงานสรุปการจัดทำโครงการระดับชั้นปี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วช-002 งานจัดการเรียนซ่อมเสริม
 F-วช-401 ใบลงทะเบียนเรียน
 F-วช-402 แบบประเมินผลการเรียน
1
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วช-003 งานจัดการเรียนระบบทวิภาคี
 F-วช-361 แบบฟอร์มประวัตินักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี
 F-วช-362 หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
 F-วช-363 หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ
 F-วช-364 หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
 F-วช-365 หนังสือสัญญาการฝึกอาชีพ
 F-วช-366 หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกตรอง
 F-วช-367 หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
 F-วช-368 คู่มือการฝึกอาชีพ
 F-วช-369 แผนการนิเทศ
 F-วช-370 แบบนัดหมาายการนิเทศ
 F-วช-371 แบบนิเทศนักศึกษา
 F-วช-372 แบบรายงานสรุปผลการนิเทศนักศึกษา
 F-วช-373 แบบเซ็นชื่อรับค่าตอบแทน
 F-วช-374 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ
 F-วช-375 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
 F-วช-376 หนังสือส่งตัวกลับสถานศึกษา
 F-วช-378 แบบประเมินผลรายวิชา
 F-วช-379 หนังสือขอตัวนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
 F-วช-380 หนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 F-วช-381 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วช-004 งานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้-บูรณาการฯ
 F-วช-100 แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
 F-วช-101 บันทึกข้อความพิจารณาเพื่ออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้
 F-วช-102 บันทึกหลังสอน รายสัปดาห์
 F-วช-103 แบบบัทึกการตรวจประเมินฯ
 F-วช-104 รายงานการประเมินตนเองฯ
 F-วช-105 บันทึกหลังสอน รายภาคเรียน
 F-วช-106 แบบสอบถามความคิดเห็นฯ
 F-วช-107 บันทึกการตรวจประเมินฯ
 F-วช-108 ตัวชี้วัดตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
 F-วช-131 การกำหนดรูปแบบการบูรณาการ
 F-วช-132 การกำหนดหัวข้อเรื่องและวิเคราะห์สมรรถนะฯ
 F-วช-133 แบบกำหนดสัดส่วนการวัดผลและประเมินผลโครงการบูรณาการ
 F-วช-134 แบบกำหนดเกณฑ์การประเมิน
 F-วช-135 แผนปฏิบัติงานจัดการเรียนรู้โครงการบูรณาการ
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วช-005 งานจัดประชุมผู้ปกครอง
 F-วช-501 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา สำนักต่าง ๆ
 F-วช-502 แบบประเมินความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครอง
 F-วช-503 หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
1
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วช-006 งานบริหารคุณภาพการจัดการข้อสอบ
 F-วช-601 ใบปะหน้าข้อสอบ
 F-วช-602 ใบวิเคราะห์ข้อสอบ
 F-วช-603 ใบนำส่งข้อสอบของกลุ่มวิชา
 F-วช-604 แบบสรุปการส่งใบประเมินผลการสอน
 F-วช-605 แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายวิชา
 S-วช-601 ใบประเมินผล จากระบบMIS
1
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2560
P-วช-007 งานนิเทศการสอน
 F-วช-202 แบบสังเกตการสอน
 F-วช-203 แบบแสดงความจำนงขอรับการนิเทศ
 F-วช-204 สรุปแบบสังเกตการสอน
 F-วช-205 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
1
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วช-008 งานบริหารการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 F-วช-701 หนังสือแจ้งความจำนงขอรับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 F-วช-702 แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
 S-วช-701 ต้นฉบับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1
0
1
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วช-009 งานพัฒนาหลักสูตร
 S-วช-751 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 S-วช-752 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วช-010 งานให้บริการวิชาการวิชาชีพ
1
16 ก.ค. 2561
P-วช-011 งานจัดทำตารางสอน
 F-วช-151 รายวิชาสอนแต่ละชั้นปี ในระบบMIS
 F-วช-152 รายละเอียดวิชาสอนตามกลุ่มวิชา
 F-วช-154 บันทึกอนุมัติจำนวนคาบสอน
 F-วช-155 แบบขอย้ายห้องเรียน
 F-วช-156 สรุปคาบสอน
 F-วช-157 สรุปจำนวนคาบสอน
1
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วช-012 งานจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
 F-วช-801 หนังสือเชิญประชุมฯ
 F-วช-802 แบบรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1
0
1
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2561
P-วช-013 งานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
 F-วช-301 แบบบันทึกข้อมูลแข่งขันภายใน
 F-วช-302 แบบบันทึกข้อมูลแข่งขันภายนอก
 F-วช-303 ขอสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน
 F-วช-304 แผนการจัดพาหนะ
 F-วช-305 แบบขอจัดพิมพ์เกียรติบัตร
1
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
10 มิ.ย. 2560
P-วช-014 งานทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 F-วช-731 คำสั่งกรรมการคุมสอบV-NET
 S-วช-731 คู่มือการทดสอบV-NET
1
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-วช-015 งานบริหารการสอบธรรมศึกษา
 F-วช-771 คำสั่งสอบธรรมศึกษา
 F-วช-772 แบบฟอร์มใบรายชื่อสอบธรรมศึกษา
 F-วช-773 แบบฟอร์มใบรายชื่อ สอบธรรมศึกษา(จากสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง)
 F-วช-774 แบบฟอร์มข้อสอบ สอบธรรมศึกษา
 F-วช-775 แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ สอบธรรมศึกษา
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วช-016 งานบริหารการศึกษาดูงานของผู้เรียน
 F-วช-781 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
0
0
16 ก.ค. 2561
1 ก.ค. 2561
P-วช-017 งานบริหารกิจกรรมฟ้าใส
 F-วช-791 รายชื่อฟ้าใสและคะแนนระหว่างภาคเรียน
 F-วช-792 หนังสือเชิญผู้ปกครอง ฟ้าใส
 F-วช-793 แบบบันทึกข้อตกลง โครงการฟ้าใส
 F-วช-794 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วช-018 งานปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ทุกระดับชั้น
 F-วช-531 แบบฟอร์มใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วช-019 งานสอบแก้ตัว
 F-วช-631 ใบแสดงผลการเรียน
 F-วช-632 ใบลงทะเบียนสอบแก้ตัว
 F-วช-633 แบบลงชื่อเข้าสอบ
 F-วช-634 ใบแก้เกรด 0
 F-วช-635 ใบเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
P-วช-020 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
 F-วช-901 ใบสมัครสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 F-วช-902 ทำเนียบสมาขิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ
 F-วช-903 ทะเบียนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนฯ
 F-วช-904 ทะเบียนรายชื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่
 F-วช-905 แบบสอบถามความพึงพอใจการฝึกอบรมฯ
 F-วช-906 ทะเบียนรายชื่อผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ
 F-วช-907 แบบสอบถามความพึงพอใจการฝึกอบรมผู้เรียนหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ
 F-วช-908 ทะเบียนรายชื่อผู้เรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การศึกษาดูงาน
 F-วช-909 แบบสอบถามความพึงพอใจการผึกอบรมผู้เรียนหลักสูตร การศึกษาดูงาน
 F-วช-911 เกณฑ์การประเมินการเขียนแผนธุรกิจฯ
 F-วช-912 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บ่มเพาะฯ
 F-วช-913 ทะเบียนผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษา
 S-วช-910 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจภาคการค้า
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 ก.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
X