ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-บก-202 ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 F-บก-201 แบบฟอร์มรายชื่อตรวจสอบวุฒิ
 F-บก-202 แบบฟอร์มหนังสือตรวจสอบวุฒิ
 F-บก-203 แบบฟอร์ม สรุปงานตรวจสอบวุฒิ
 F-บก-204 ระเบียนตรวจสอบวุฒิ
1
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
P-บก-207 ระเบียบงานแจ้งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 F-บก-207 หนังสือนำแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 F-บก-208 ทะเบียนหนังสือส่งแจ้งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษา
1
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-บก-301 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 F-บก-301 แบบฟอร์มสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
 F-บก-302 แบบฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจที่มีคุณภาพต่อผู้สำเร็จการศึกษา
 F-บก-303 แบบฟอร์มแจกจ่ายเอกสารงานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา(ภายในสถานศึกษา)
 F-บก-304 แบบฟอร์มรายงานการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 F-บก-305 แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง-หนังสือรับแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
 F-บก-306 แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
 F-บก-307 แบบฟอร์มการส่ง-รับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา
 F-บก-308 สมุดทะเบียนหนังสือส่ง
 F-บก-309 แบบฟอร์มผลการประเมินความพึงพอในของผู้รับบริการ
 F-บก-310 แบบฟอร์มสรุปผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระและจบตรงสาขาวิชาเรียน
 S-บก-301 แบบรายงานผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา (รบ.2)
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
P-บก-401 งานสรุปยอดผู้เรียน
 F-บก-401 สถิตินักศึกษาประจำปีการศึกษา
 F-บก-402 สรุปยอดเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาแยกตามชั้นปี
 F-บก-403 สรุปยอดเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
 F-บก-405 คำขอเปลี่ยนแปลงการเรียน
 F-บก-406 คำขอลาออก
 F-บก-407 สถิตินักเรียนนักศึกษาแรกเข้าถึงปัจจุบัน
1
1
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2561
P-บก-411 การรับสมัครนักศึกษาใหม่
 F-บก-701 แบบฟอร์มตารางรายวิชาเทียบโอน-ปวช
 F-บก-702 แบบฟอร์มตารางรายวิชาเทียบโอน ปวส
1
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-บก-501 ผลิตเอกสารทั่วไป
 F-บก-501 แบบขออนุมัติผลิตเอกสาร
 F-บก-502 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการงานผลิตเอกสาร
1
0
0
1 ส.ค. 2561
1 พ.ค. 3103
1 พ.ค. 2560
P-บก-502 งานจัดพิมพ์ข้อสอบกลางภาคปลายภาค
 F-บก-401 สถิติรวมนักศึกษา
 F-บก-503 รูปสมุดรับข้อสอบ
1
1
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-บก-503 งานบริการให้เช่าตู้ล็อกเกอร์
 F-บก-504 รูปแฟ้มแผนผังตู้ล็อกเกอร์
 F-บก-505 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการเช่าตู้ล็อกเกอร์
 S-บก-501 ระเบียบการเช่าล็อกเกอร์
1
1
1
1
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
P-บก-601 การส่งคะแนน GPA
 F-บก-605 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลนักเรียน
 F-บก-606 หนังสือนำส่งGPA
 S-บก-602 หนังสือแจ้งกำหนดการส่งGPA
 S-บก-603 คู่มือการจัดทำส่งข้อมูล GPA
 S-บก-604 คู่มือการโอนข้อมูลโปรแกรมTranfer Data
1
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-บก-607 การสรุปและส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 F-บก-609 ตัวอย่างซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน
 F-บก-610 ตัวอย่างซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
 F-บก-611 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง รบ.2
 F-บก-612 ตัวอย่างหนังสือนำรายงานการจัดซื้อ รบ.1
 F-บก-613 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
 S-บก-608 ระเบียบกระทรวง
1
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-บก-701 งานเทียบโอนนักศึกษา ปวช.และ ปวส.
 F-บก-701 แบบฟอร์มตารางรายวิชาเทียบโอน-ปวช
 F-บก-702 แบบฟอร์มตารางรายวิชาเทียบโอน ปวส.
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
X