ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-กก-001 งานบริหารารจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
 F-กก-001 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
 F-กก-002 แบบขอบันทึกเวลานักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-003 แบบฟอร์มลงชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 F-กก-004 หนังสือขออนุเคราะห์-สนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
 F-กก-005 แบบประเมินความพึงพอใจหลังปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-006 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 F-กก-007 หนังสือขอบคุณหน่วยงานภายนอก
1
0
0
0
0
0
0
0
7 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-กก-002 งานบริหารการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ
 F-กก-001 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
 F-กก-002 แบบขอบันทึกเวลานักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-003 แบบฟอร์มลงชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 F-กก-004 หนังสือขออนุเคราะห์-สนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
 F-กก-005 แบบประเมินความพึงพอใจหลังปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-006 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 F-กก-007 หนังสือขอบคุณหน่วยงานภายนอก
1
0
0
0
0
0
0
0
7 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-กก-003 งานบริหารการจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 F-กก-001 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
 F-กก-002 แบบขอบันทึกเวลานักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-003 แบบฟอร์มลงชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 F-กก-004 หนังสือขออนุเคราะห์-สนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
 F-กก-005 แบบประเมินความพึงพอใจหลังปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-006 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 F-กก-007 หนังสือขอบคุณหน่วยงานภายนอก
1
0
0
0
0
0
0
0
7 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-กก-004 งานบริหารการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 F-กก-001 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
 F-กก-002 แบบขอบันทึกเวลานักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-003 แบบฟอร์มลงชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 F-กก-004 หนังสือขออนุเคราะห์-สนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
 F-กก-005 แบบประเมินความพึงพอใจหลังปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-006 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 F-กก-007 หนังสือขอบคุณหน่วยงานภายนอก
1
0
0
0
0
0
0
0
7 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-กก-005 งานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกด้านกิจกรรม
 F-กก-001 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
 F-กก-002 แบบขอบันทึกเวลานักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-003 แบบฟอร์มลงชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 F-กก-005 แบบประเมินความพึงพอใจหลังปฏิบัติกิจกรรม
 F-กก-007 หนังสือขอบคุณหน่วยงานภายนอก
1
0
0
0
0
0
7 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
1 มิ.ย. 2560
P-กก-006 งานบริการยืมคืนอุปกรณ์ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
 F-กก-008 แบบฟอร์มการขอยืม-คืนอุปกรณ์ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
1
0
10 ส.ค. 2561
31 มี.ค. 2561
P-กก-007 งานปรับแก้ไขกิจกรรมผู้เรียน(ภาคการศึกษาปัจจุบัน)
 F-กก-200 เอกสารแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรม
 F-กก-201 แบบคำร้องขอแก้ไขกิจกรรม
 S-กก-002 กิจกรรมที่สามารถนำมาแก้ไขกิจกรรม
 S-กก-003 รายละเอียดกิจกรรมบังคับA
0
0
0
0
0
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
P-กก-008 ระเบียบงานปรับแก้ไขกิจกรรมผู้เรียน(ภาคการศึกษาย้อนหลัง)
 F-กก-100 เอกสารเปลี่ยนแปลงผลการเรียน วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
 F-กก-203 ใบคำร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมผู้เรียน
 F-กก-204 หนังสือรับรองการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา
 S-กก-001 ข้อมูลรายละเอียดเอกสารเปลี่ยนแปลงผลการเรียน วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
0
0
0
0
0
31 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X