ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-ปก-001 งานควบคุมเอกสารในระบบประกันคุณภาพ
 W-ปก-001 การดำเนินการด้านเอกสาร
 F-ปก-001 แบบฟอร์มดำเนินการด้านเอกสาร
 F-ปก-002 แบบฟอร์มประวัติเอกสาร
 S-ปก-001 รายชื่อผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสาร
1
1
0
0
1
16 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
16 ก.ค. 2561
P-ปก-002 งานตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 F-ปก-004 แบบฟอร์มกำหนดการตรวจติดตาม
 F-ปก-005 แบบฟอร์มใบมอบหมายภารกิจการตรวจติตาม
 F-ปก-006 แบบฟอร์มใบตอบรับการตรวจติดตาม
 F-ปก-007 แบบฟอร์มรายการตรวจติดตาม
 F-ปก-008 แบบฟอร์มรายการแก้ไขCAR
 F-ปก-009 แบบฟอร์มสรุปข้อแก้ไข
 F-ปก-014 แบบฟอร์มสรุปตอบรับการตรวจติดตาม
1
0
0
0
0
0
0
0
1 ส.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 มิ.ย. 2561
1 ส.ค. 2561
X