SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ “ทุนภาษาดี” มูลค่ากว่า 228,000 บาท
SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย
SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน
SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ และเจรจาความร่วมมือ
SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Guangxi Teachers Education University และ Baise Vocational College Center ในงาน CHINA ASEAN Expo 2015
SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว
SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่
SIBA College ประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ณ Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน