รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล คือ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานรางวัลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาสาสมัครดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ สภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ Royal Jubilee Room อาคาร Challenger Hall เมืองทองธานี

ทวิภาคี MINOR INTERNATIONAL & SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา ปวส. สาขาการโรงแรม ระบบการศึกษาแบบทวิภาคี ที่จบการศึกษาโดยความร่วมมือกับ SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีด้วยความชื่นชม และยินดีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์สุเทพสุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย นับได้ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตและเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ครูอาวุโส และผู้ประกอบวิชาชีพครู และวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้นแบบแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ขอแสดงความยินดีกับครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลต้นแบบจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในด้านการพัฒนาระดับสูง ผู้ให้การสนับสนุนกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีคุณดารณี เวณุจันทร์ นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผศ.ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 และประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนในการมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ และสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมครูเพทาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

SIBA วิยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ สภาเกียรตินิยมเทคนิคและอาชีวศึกษา (The Honor Society for Technical and Vocational Education) จัดตั้งโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ นำนักศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาชีพ 52 คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นกำลังใจแก่เยาวชนเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาทักษะวิชาชีพยุคใหม่เพื่อศักยภาพเชิงการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่พยาบาลงานอนามัยโรงเรียน จากศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลของร้านอาหาร SIBA Canteen เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอาหาร SIBA Canteen

นักศึกษา SIBA เข้ารับทุนการศึกษา “ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลีและแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560”

SIBA College โดยสำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์กริน ชวลิตวงษ์พร และอาจารย์ธีรวา คำภู่ นำนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยฯ ในเกณฑ์ผลการเรียนดี เข้าสอบธรรมศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากพระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย อุทโย) เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กทม. ในพิธี มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาลี และแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมรับทุน ทั้งสิ้น 8 สถาบัน จำนวน 152 ทุน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการรับรองการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด ตามมาตรฐานสากล

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นำโดยอาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ปวีนา เพชรน้อย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้สอบผ่านมาตรฐานสากลการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยนำไปพัฒนานักศึกษารวมถึงสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าร่วมเวทีการแข่งขันการใช้งานโปรแกรมบนเวทีระดับโลก ซึ่งจัดโดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 505 อาคารเอสวีโอเอ ถนนพระราม 3 กทม.
1 2 3
Scroll Up