งานวิจัย2015

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับ ปวช. ปีที่ 3 สาขาการโรงแรม

ชื่อผู้วิจัย : อ.ศิริมา เที่ยงสาย วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลุ่มแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ

ชื่อผู้วิจัย : อ.วินิญากรณ์ วัตรสติ วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

ชื่อผู้วิจัย : อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อน

ชื่อผู้วิจัย : อ.วิภาพักตร์ สู่บุญ วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาตร์บัณฑิต ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิธีการสอนปกติ

ชื่อผู้วิจัย : อ.ธีรภัทร พึ่งเนตร วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรและการสอน) ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ชื่อผู้วิจัย : อ.ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนมาตราตัวสะกด

ชื่อผู้วิจัย : อ.กรณิศ เกิดสืบมา วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

ชื่อผู้วิจัย : อ.สลักจิตร กันตนิกข์ วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์ศึกษา ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการตลาด ด้วยวิธีสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อผู้วิจัย : อ.สุมิตตา พูลสุขเสริม วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PjBL (Project Based Learning) กับการสอนปกติ

ชื่อผู้วิจัย : อ.ชรินทร ชะเอมเทส วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557 ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
1 2
Scroll Up