กิจกรรมภายใน2017

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษาแอฟริกาใต้ จากหลักสูตร International Programs พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ซึ่งนักศึกษาได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งก่อนเริ่มพิธีได้นิมนต์ พระมหากิตติเรศ กิติญาโณ จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง มาเทศน์ให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “พระคุณครู” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 6 ล้านบาท

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ และอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา จำนวนกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งนักเรียน-นักศึกษาได้ตั้งใจทำพานไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

SIBA College จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอนคนดีศรีอโยธยา ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นด้วยความชื่นมื่น

23 - 24 พ.ค. 61 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอน คนดีศรีอโยธยา โดยมีนักศึกษาใหม่ ปวช. ปีที่ 1 เข้าค่ายในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าค่ายตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ มีกิจกรรมมากมาย เช่น Gang Show ประเพณีวัฒนธรรม ผจญภัย ชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมสร้างความสามัคคี เป็นต้น เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารักษ์ความเป็นไทย การปรับตัว ความสามัคคี ระเบียบวินัย และที่สำคัญ คือการเป็นศิษย์ครูเพทาย กิจกรรมครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และรองผู้อำนวยการทุกสำนักได้เข้าค่ายนี้ตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการสร้างความสุขให้คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาอย่างยิ่ง

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในกิจกรรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ศาสตร์แห่งความสำเร็จ"และได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างทักษะการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมในยุค 4.0 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

SIBA College เปิดงานวันวิชาการ “SIBA….Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น

ดร.บุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ปปช. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น จำนวนกว่า 300 คน และบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม SIBA Conventionและในวันเดียวกัน ดร.บุญแสง ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ปปช. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ “SIBA…Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาแต่ละสาขา จัดนิทรรศการแสดงสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ผลงานครู นักศึกษา และออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

วันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2560 วันแห่งความภาคภูมิใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรชาว SIBA ที่ทำคุณความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

SIBA College ได้รับเกียรติจากนายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักร มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และนักศึกษาในวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรชาว SIBA ที่ทำคุณความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

SIBA College จัดพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อสุโขทัยและน้อมรำลึกพระคุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา คณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อสุโขทัย และน้อมรำลึกพระคุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ โดยมีนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมพิธีนี้แสดงถึงการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และครูอาจารย์ รวมทั้งรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและเป็นพิธีซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักวิเทศสหการ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมครูเพทาย

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ 6 และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุนการศึกษา "สมเด็จเจ้าฟ้า" ปีที่ 6 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเครือข่ายในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี รวม 14 ทุน เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และสืบสานพระปณิธานในการส่งเสริมการศึกษา โดยทรงรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 และประทานเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมกันนี้ ได้ประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 330 คน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
1 2
Scroll Up