รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พระเจ้าวรววงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จประทานทุนประจำปี 2561 ของมูลนิธิเพชรรัตน–สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการ ศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพรยุคล เสด็จประทานทุนประจำปี 2561  ของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยอาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับประทานทุน จากนั้นประทานพระวโรกาสให้ครูที่เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2561 เข้าเฝ้ากราบทูลลา และครูที่อายุงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติยศ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอวชิราวุธานุสรณ์  ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน โดยมีรายนามดังนี้ ครูเกษียณอายุการทำงาน เฝ้ากราบทูลลา อาจารย์นงนุช ผิวสุวรรณ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจารย์ธนัช ไวว่อง                อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี    อาจารย์พรรณี คงกระพันธ์ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี อาจารย์สรินทร์ดา ยอดพานิช อาจารย์ศศิมา […]

SIBA College เป็น 1 ใน 2 สถาบันดีเด่นจากประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รับรางวัล “China – ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs” ในกลุ่มสาขา China – Thailand Joint Program on E-Commerce Training

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ เข้าร่วมงาน China - ASEAN Education Cooperation Week ระหว่าง 26 -27 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ได้ร่วมกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ของ Nanjing Institute of Industiral and Tecnology College รับป้ายรางวัล " China - ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs" ในกลุ่มสาขา China - Thailand Joint Program [...]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ชาว SIBA ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานนักศึกษาวิชาทหารอย่างทุ่มเท และเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล คือ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานรางวัลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาสาสมัครดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ สภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ Royal Jubilee Room อาคาร Challenger Hall เมืองทองธานี

ทวิภาคี MINOR INTERNATIONAL & SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา ปวส. สาขาการโรงแรม ระบบการศึกษาแบบทวิภาคี ที่จบการศึกษาโดยความร่วมมือกับ SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีด้วยความชื่นชม และยินดีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์สุเทพสุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย นับได้ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตและเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ครูอาวุโส และผู้ประกอบวิชาชีพครู และวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้นแบบแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ขอแสดงความยินดีกับครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลต้นแบบจากสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในด้านการพัฒนาระดับสูง ผู้ให้การสนับสนุนกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีคุณดารณี เวณุจันทร์ นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผศ.ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 และประธานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนในการมอบประกาศเกียรติคุณ โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ และสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมครูเพทาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

SIBA วิยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ สภาเกียรตินิยมเทคนิคและอาชีวศึกษา (The Honor Society for Technical and Vocational Education) จัดตั้งโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ นำนักศึกษาที่มีผลงานด้านวิชาชีพ 52 คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นกำลังใจแก่เยาวชนเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาทักษะวิชาชีพยุคใหม่เพื่อศักยภาพเชิงการแข่งขันของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
1 2 3 4
Scroll Up