SIBA COLLEGE

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc […]

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ “ทุนภาษาดี” มูลค่ากว่า 228,000 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ "ทุนภาษาดี" มูลค่ากว่า 228,000 บาท 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College เปิดรับ […]

SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ปานชีวา นาคสิ […]

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยอาจา […]

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ และเจรจาความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ และเจรจาความร่วมมือ 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อ.พิริยาภรณ์  ธรรมมา […]

SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Guangxi Teachers Education University และ Baise Vocational College Center ในงาน CHINA ASEAN Expo 2015

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Guangxi Teachers Education University และ Baise Vocational College Center ในงาน CHINA ASEAN Expo 2015 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่ 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College ประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ณ Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College ประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ณ Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

Tagged
Scroll Up
X