SIBA COLLEGE

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับ ปวช. ปีที่ 3 สาขาการโรงแรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับ ปวช. ปีที่ 3 สาขาการโรงแรม 1 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลุ่มแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลุ่มแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ 2 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter 3 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อน 4 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิธีการสอนปกติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิธีการสอนปกติ 5 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 6 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนมาตราตัวสะกด

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนมาตราตัวสะกด 7 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401) 8 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการตลาด ด้วยวิธีสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการตลาด ด้วยวิธีสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ 9 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PjBL (Project Based Learning) กับการสอนปกติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PjBL (Project Based Learning) กับการสอนปกติ 10 SIBA College

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_i […]

Tagged
Scroll Up
X