SIBA COLLEGE

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖ 1 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา 2 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดพิธี […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER 3 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ อาคาร SIBA CENTER 4 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์ยุลา อมาตยกุล […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER 5 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดพิธี […]

SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 6 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์พิริยาภรณ์ ธร […]

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER 7 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดกิจก […]

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER 8 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรั […]

Happy SIBA Happy Time & Happy Team … SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ อมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ Happy SIBA Happy Time & Happy Team ... SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ อมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง 9 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College จัดกิจก […]

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA Hello Day 2017 ให้กับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ด้วยความสนุกสนาน เตรียมความพร้อมสู่รั้วสีชมพู

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College จัดกิจกรรม SIBA Hello Day 2017 ให้กับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ด้วยความสนุกสนาน เตรียมความพร้อมสู่รั้วสีชมพู 10 SIBA College

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College เปิดบ้า […]

Tagged
Scroll Up
X