Menu
Menu

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (SIBA College) เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงมากว่า 5 ทศวรรษ มุ่งเน้นผลิตประชากรคุณภาพ อันเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ ด้วยการพัฒนาการศึกษาแบบต่อเนื่อง SIBA College ได้ร่วมมือกับ Pearson Education Limited  แห่งสหราชอาณาจักรโดยได้สิทธิ์จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการและเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนของสภาการศึกษาธุรกิจ และเทคโนโลยีแห่งสหราชอาณาจักร Business and Technology Education Council (BTEC)  โดยกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตร BTEC เป็นการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งสนับสนุนการอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล เน้นฝึกฝนสมรรถนะด้านการอาชีพอย่างเข้มข้น เพื่อตอบโจทย์การศึกษาสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21  และที่สำคัญเมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถหางานทำได้ทันที โดยจะมีรายได้สูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับเดียวกัน หรือหากต้องการศึกษาต่อ ก็สามารถเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้ ภายในเวลาอีกเพียง 1 ปี จากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย 340 แห่ง ใน 80 ประเทศทั่วโลก

เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษสุดของ  SIBA College ในการได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ BTEC ของเพียร์สัน สหราชอาณาจักร เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย วิทยาลัยจึงมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตร BTEC สาขาการโรงแรม ระดับอนุปริญญา ตลอดหลักสูตร 1 ปีครึ่ง จำนวน 4 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 100% จำนวน 2 ทุน และทุน 50 % จำนวน 2 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 585,000.- บาท สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  เกรด 12 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

Scroll Up