สมัครเรียนที่ SIBA

แบบฟอร์มสมัครเรียนหลังจากที่สมัครทางออน์ไลน์แล้ว
นัดหมายกับผู้ปกครองเพื่อทําการมอบตัวที่วิทยาลัยฯได้ ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.
แต่งชุดนักเรียน (หรือสุภาพ) มาพร้อมกับผู้ปกครอง และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สําเนาใบ ป.พ.1 จํานวน 3 ใบ และ/หรือ ต้นฉบับใบรับรองการเป็นนักเรียน ใช้ได้ 60 วัน (ออกโรงเรียนเดิม)
2. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (เครื่องแบบนักเรียน)
6. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ขั้นตํ่า 2,000.- บาท

หากมีข้อซักถาม ติดต่อได้ที่ หมายเลข 02 939 3000 กด 7

Scroll Up