ทุนการศึกษา

ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะทุน
ทุนส่วนลดการศึกษา 100% ทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. (เฉพาะภาคปกติ ภาษาไทย)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี


คุณสมบัตินักเรียน
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. อาจารย์ฝ่ายแนะแนวของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดงผลงานและกิจกรรมระหว่างเรียน เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการ
วิทยาลัยพิจารณา
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างรับการศึกษาอื่นใดของวิทยาลัยฯ

ทุนฟ้าใส

ทุนฟ้าใส

ทุนความสามารถพิเศษ

ทุนความสามารถพิเศษ

ทุนความสามารถพิเศษ  และทุนฟ้าใส
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลักษณะทุน
ทุนส่วนลดการศึกษา 50% ทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. (เฉพาะภาคปกติ ภาษาไทย)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี

คุณสมบัตินักเรียน
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3        
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีความสามารถพิเศษ อาทิ กีฬา,ศิลปะ, การแสดง,
การออกแบบ, ความคิดสร้างสรรค์, การพูด, ดนตรี หรือเคยทำประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา),
เป็นนักกิจกรรม โดยเคยผ่านการประกวด และได้รับรางวัลระดับโรงเรียน,ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด
หรือระดับประเทศนักเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)แสดงผลงานและกิจกรรมระหว่างเรียน
และทุนฟ้าใสเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. นักเรียนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่นใดของวิทยาลัยฯ

ทุนสนับสนุนการเรียนจากสถานประกอบการ (ปวส. ทวิภาคี)

ลักษณะทุน

ทุนการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ร่วมกับ สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) : รับนักศึกษา “สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก”
2. บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด : รับนักศึกษา “สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก”
3. บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด : รับนักศึกษา “สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก”
4.บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) : รับนักศึกษา “สาขาการโรงแรม”

สิทธิประโยชน์
1.มอบทุนการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงขณะฝึกงาน
2.สวัสดิการอื่น ๆ  
3.จบการศึกษาสามารถทำงานในสถานประกอบการณ์นั้น ๆ  ได้ทันที
* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถานประกอบการกำหนด)

คุณสมบัติของนักศึกษา

1. เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ กศน. ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีความขยันอดทน
3. พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากสถานประกอบการ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ (จันทร์-ศุกร์)
เวลา 9.00-15.30 น. โทร 02 939 3000 กด 7

X