02 939 3000

เอกสารและงานวิจัย

ผลงานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับ ปวช. ปีที่ 3 สาขาการโรงแรม

ชื่อผู้วิจัย : อ.ศิริมา เที่ยงสาย วุฒิการศึกษา : ครุศาส [...]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลุ่มแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ

ชื่อผู้วิจัย : อ.วินิญากรณ์ วัตรสติ วุฒิการศึกษา : ศิลป [...]

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

ชื่อผู้วิจัย : อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน วุฒิการศึกษา : [...]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อน

ชื่อผู้วิจัย : อ.วิภาพักตร์ สู่บุญ วุฒิการศึกษา : ศึกษา [...]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิธีการสอนปกติ

ชื่อผู้วิจัย : อ.ธีรภัทร พึ่งเนตร วุฒิการศึกษา : ประกาศ [...]

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ชื่อผู้วิจัย : อ.ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ วุฒิการศึกษา : ศ [...]

การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนมาตราตัวสะกด

ชื่อผู้วิจัย : อ.กรณิศ เกิดสืบมา วุฒิการศึกษา : การศึกษ [...]

การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

ชื่อผู้วิจัย : อ.สลักจิตร กันตนิกข์ วุฒิการศึกษา : คณิต [...]

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการตลาด ด้วยวิธีสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ

ชื่อผู้วิจัย : อ.สุมิตตา พูลสุขเสริม วุฒิการศึกษา : บริ [...]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PjBL (Project Based Learning) กับการสอนปกติ

ชื่อผู้วิจัย : อ.ชรินทร ชะเอมเทส วุฒิการศึกษา : บริหารธ [...]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ กิจการห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง

ชื่อผู้วิจัย : อ.อัชชญา วุฑฒิรักษ์ วุฒิการศึกษา : ครุศา [...]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบใหม่ STAD Triangle 3D กับการเรียนรู้แบบปกติ

ชื่อผู้วิจัย : อ.ณัฐรดา กาฬภักดี วุฒิการศึกษา : บธ.ม. ( [...]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อบูรณาการกับสถานประกอบการ

ชื่อผู้วิจัย : อ.วัลภา เก่งอักษร วุฒิการศึกษา : ปริญญาต [...]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

ชื่อผู้วิจัย : อ.มงคล ธัญฤชุพงศ์ วุฒิการศึกษา : บริหารธ [...]

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

ชื่อผู้วิจัย : อ.สมชาย พริ้งพัฒนพงษ์ และคณะฯ ปีที่ทำวิจ [...]

เอกสาร

นักศึกษา SIBA คว้ารางวัลแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกานต์ ทองพวง ป […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมพิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563

นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมา […]

SIBA สนุกกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรม Pirate Party โดย นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย

นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย จัดกิจกรรม Pirate Party เ […]

SIBA College ให้บริการวิชาการวิชาชีพ โปรแกรม Microsoft Power Point

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บ […]

บัญชีอาสามอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นเด็ก แก่โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563

SIBA College นำโดย อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ชรินทร […]

25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และ SIBA College ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจาร […]

ผู้บริหาร SIBA College ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

ผู้บริหาร SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด SIBA นำโดย อาจารย์ศศิมา กล […]

ผู้บริหาร SIBA College เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการต […]

คณาจารย์ SIBA College เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่ […]

ผู้อำนวยการด้านฝึกงาน เข้าร่วมเสวนา “อาชีววิถีใหม่” ระบบทวิภาคีกับอาชีวรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

SIBA College โดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยกา […]

SIBA College จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

นักศึกษาวิชาทหาร SIBA จิตอาสา ช่วยงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ และ อาจารย์ธงชัย จารุมาศ ผู้ก […]

SIBA นำนักศึกษา ปวช.ปี 1 สาขาการท่องเที่ยว จัดทริปเก็บเส้นทางศึกษาดูงาน One Day Trip เก็บเส้นทางทัศนศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

อาจารย์มนตรี สายหนู และ อาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจ […]

SIBA นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ปวช.ปี 2 ลงพื้นที่เก็บเส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี

อาจารย์มนตรี สายหนู และ อาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจ […]

ภาพบรรยากาศพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 น. พลเอก หม่อมเจ […]

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ 9

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก หม่อมเจ้ […]

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดห้องสะสมของที่ระลึก ครูเพทาย อมาตยกุล (KRU BHETHAI’S SCOUT COLLECTION)

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก  ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด […]

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA ได้รับความไว้วางใจเป็นคณะกรรมการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ได้รับ […]

นักศึกษาสาขาการโรงแรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันผสมเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์ (Mocktail Mix)

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการโรงแรม ที […]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : สำนักบริหารวิชาการ

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA รับประกาศนียบัตรการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึก […]

SIBA อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1/2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมบุคล […]

SIBA รับมอบต้นไม้ “บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC “ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5”

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA วิทยาลัยวิถีพุทธ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

เชิญชาว SIBA ร่วมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย 9 ตุลาคม 2563

SIBA ร่วมกิจกรรม “บีทีเอส ดูแลโลก เราดูแลคุณ” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5

อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน […]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา SIBA เป็นนักแสดงในซีรีส์ “Ghost Runner ค่ายเฮี้ยนเรียนรัก”

นายอภิลาภ ชัยทอง นักศึกษาปวส.ปี 1/1 สาขาภาษาต่างประเทศ […]

พิธีประดับยศชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ให […]

SIBA College ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก)

SIBA College ร่วมมือกับสำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแ […]

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสา ร่วมกิจกรรมถือกล่องรับบริจาคช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสติปัญญา

SIBA College ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมควา […]

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : สำนักบริหารวิชาการ

NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมนักศ […]

นักศึกษา SIBA ทดสอบร่างกายในการเข้ารับการสมัครเป็น นศท. ปี 1 (รด.)

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สำนั […]

SIBA เปิดรับสมัครคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2563

กิจกรรม “วัยรัก-วัยเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College รับการตรวจกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาเอกชน

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย […]

SIBA College จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 ส.ค. 63 อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานก […]

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร – บางซื่อ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาล […]

SIBA เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ตามวิถีพุทธพระราชทานทุกวันพระ

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนายบดินทร์ ศรีวิเชียร นั […]

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งป […]

SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วั […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีกา […]

27 กรกฎาคม SIBA College น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณองค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ 9

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

บริกรมืออาชีพ SIBA CASUAL เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงาน 41st MOTOR SHOW

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นป […]

เปิดรับสมัครบุคลากร “ประจำสำนักหลักสูตรพิเศษ” จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ เพศชาย สำเร็จการศึกษาด้านภาษาจีน มีผลการสอบ H […]

พิธีถวายชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ประจำปี 2563

24 กรกฎาคม 2563 SIBA College จัดพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระ […]

SIBA College จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2563

สำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ได้จัดบริการตรวจสุขภ […]

คณะกรรมการของอาชีวกรุงเทพ เข้าตรวจมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของวิทยาลัยฯ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อน […]

SIBA จัดปฐมนิเทศนักศึกษา English Program ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นป […]

วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่ […]

SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป […]

Back to School, SIBA New Normal 2020

SIBA College นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานก […]

SIBA College มอบ Face Shield ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฝ่าวิกฤต Covid-19

SIBA College โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการ […]

SIBA College เปิดสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK Online โดย SIBA-HANBAN

SIBA College ร่วมกิจกรรมบริจาคถุงยังชีพ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และกรรมการ […]

นักเรียนทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 8 ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักบริหารวิชาการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 3/2562

รายวิชา 56-2000-1301(วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต)รา […]

ประกาศสำนักบริหารวิชาการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2562

รายวิชา 56-2000-1301 (วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต)ร […]

ประกาศ เรื่อง ระงับการฝึกงานชั่วคราวของนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

จิตอาสา SIBA College นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนพหลโยธิน 24 ร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้าถวายพระภิกษุสงฆ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

SIBA College นำโดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวย […]

SIBA College สร้างคนอาชีวะพรีเมี่ยม ร่วมกับ CP ALL ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บ่ายวันที่ 4 มี.ค.63 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา […]

ก้าวใหม่ของ SIBA College ร่วมมือกับ V Culinary Management ผู้นำทางด้านศิลปะการทำอาหาร ญี่ปุ่น จีน และ เกาหลี เจ้าของผลิตภัณฑ์ Wasabi-O

SIBA College ร่วมมือกับ V Culinary Management เปิดสถาบั […]

คณะนักร้องประสานเสียง “สันติราษฎร” แห่ง SIBA แสดงคอนเสิร์ต ประจำปี 2563

วันที่ 27 ก.พ.63 คณะนักร้องประสานเสียง “สันติราษฎร” แห่ […]

SIBA College จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ในโอกาสจบการ ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส […]

SIBA College รวมน้ำใจร่วมจำหน่าย “ดอกป๊อปปี้” วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึก

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย […]

SIBA College ฉลองรางวัลโล่พระราชทานวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ และงานวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

นักศึกษา SIBA ทีม Money Coach จัดกิจกรรม Inspiration Party Fin ดี we can do

นักศึกษา SIBA  ทีม Money Coach จัดกิจกรรม Inspiration P […]

CP ALL มอบทุนการศึกษาโครงการ ปวส. พรีเมี่ยม สาขาการตลาด รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้ก […]

ศูนย์ทดสอบฝึมือแรงงาน SIBA College จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักกิจการพิเศษเพื่อการ […]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

SIBA College นำคณาจารย์ นักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

SIBA College จัดคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม , การ […]

นักศึกษาปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อสุโขทัย และน้อมรำลึกครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธา […]

SIBA College เข้ารับโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA จัดทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทาง 8-27 เมษานี้ ราคาพิเศษ 35,000.-

SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ในกิจกรรม Open House 2019 การเรียนรู้ที่มาพร้อมความสำเร็จ เรียนจบมีงานทำ 100%

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.3 ในกิจกรรม Open Ho […]

SIBA College นำเสนอผลงานเพื่อยกระดับเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน

นักศึกษาวิชาทหาร SIBA เข้าฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาวิชาทหาร SIBA ชั้นปีที่ 2-5 ชาย – หญิ […]

SIBA มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสปีใหม่ แก่ผู้อำนวยการ กศน. และ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการบริหารเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร”

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมม […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร ดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ และครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่ […]

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูแห่งช […]

SIBA ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหาร และครูดีเด่น” ประจำปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ &nbsp […]

SIBA College จัดงานวิชาการ “2020 5G SIBA Academy” ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดกิจกรรมวันวิชาการ “2020 5G SIBA Academy […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมกับ CP ALL

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

SIBA College เปิดบริการวิชาการวิชาชีพอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ให้กับพนักงาน กสทช. ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College เปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้เข้ […]

ทีมงานบริการมืออาชีพ SIBA CASUAL เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงาน MOTOR EXPO 2019

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกัน อัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ KIDZANIA Bangkok

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

สาขาการท่องเที่ยว SIBA ทัศนศึกษาเก็บเส้นทางฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์เส้นทางวัฒนธรรมล้านนา (ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์, อาจารย์​มนตรี สายหนู และอาจา […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต Hanban (ฮั่นปั้น) อย่างเป็นทางการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ M […]

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม Open House 2019 ให้น้องๆ ได้สัมผัสกิจกรรม และการเรียนการสอนจริงจากคณาจารย์ มาพร้อมความสำเร็จ เรียนจบมีงานทำ 100%

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม Open House 2019 การเรีย […]

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

SIBA College ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต Season 2

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาส […]

SIBA College รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิก […]

การท่องเที่ยว SIBA College ทัศนศึกษาเก็บเส้นทางภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา ปวช. 2 และ ปวส.1 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาเก […]

SIBA College ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ […]

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ SIBA College ดูงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางเทคโนโลยี ณ หอศิลปกรุงเทพมหานคร

อาจารย์เกสรา ฉายารัตน์ อาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช และอาจา […]

SIBA จัดโครงการ “Money Coach” หาได้ เก็บไว้ ใช้เป็นกับโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 2

นักศึกษา SIBA  ทีม Money Coach จัดพิธีเปิดโครงการค […]

คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี SIBA ร่วมถวายราชสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนา […]

One Day Trip กับสาขาการท่องเที่ยว SIBA ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ และอาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลั […]

นักศึกษา ปวช.ปี 2 ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาค […]

SIBA วิทยาลัยวิถีพุทธ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันอนิจกรรม ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาล […]

หลักสูตร ปวส. ทวิภาคี ระหว่าง SIBA College กับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “Money Coach” Fin.ดี We Can Do!!! Season 2

โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 2 โดยทีม Money Coach […]

นักศึกษาการโรงแรม SIBA ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในพิธีเททองหล่อพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ณ เสถียรธรรมสถาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

ร.ด.จิตอาสา SIBA ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพน […]

SIBA College เปิดบริการวิชาการวิชาชีพ โปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 2/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บ […]

ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 1/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บ […]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ […]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ […]

SIBA College มอบกระเช้าเกษียณอายุราชการแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์แนะแนว ประจำปี 2562

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร […]

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว SIBA จัดโครงการบริษัททัวร์ (จำลอง) เส้นทาง กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครคีรี

นักศึกษา​สาขาการท่องเที่ยว ชั้น​ ปวช.ปีที่ 3 จัดโครงการ […]

SIBA College ให้การต้อนรับ 2 วิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบทุนการศ […]

APP “Money Coach” ของเด็ก SIBA ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ธนาคารแห่งประเทศไทย

SIBA College ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ผ […]

“SIBA 5G” มหกรรมกีฬา SIBA GAMES’ 2019

การแข่งขันกีฬา SIBA GAMES’ 2019  จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “S […]

SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College ยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานนานาชาติ รับป้ายประกาศรับรอง Pearson BTEC สหราชอาณาจักร

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณ […]

พิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2019 “SIBA 5G” ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธา […]

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อา […]

นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูหนานหนิงจบหลักสูตร “Teaching English as a Second Language”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนหอวัง

อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึก […]

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศ […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เข้ารับรางวัล “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ร่วมการอบรมสัมมนา “ยกระดับเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิถีพุทธระดับสูง”

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมชมวิทยาลัยกิจกรรม “อาชีวะทัศน์” (Achiva Touch)

SIBA College จัด Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษ […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย ครั้งที่ 2

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักเรีย […]

SIBA College แนะนำหลักสูตร SIBA BTEC และให้บริการวิชาการวิชาชีพกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

SIBA College จัดคณาจารย์และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมให […]

มารู้จักนักกีฬาทีมชาติ สาวน้อยจาก SIBA College “น้องฟางข้าว” กับกีฬายูยิตสู ดีกรีเหรียญทอง

มารู้จักนักกีฬาทีมชาติ สาวน้อย SIBAน้องฟางข้าว ณัฐกานต์ […]

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.ปี 2 , 3 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.ปี 2 , 3 ป […]

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ทันอนาคต “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเ […]

SIBA เปิดรับสมัครทริปทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูหนานหนิง

ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2 และ ปวช.ปีที่ 3

จิตอาสา SIBA College ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา ประจำปี 2562

SIBA Collegeนำคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาจิตอาสาเข้าร […]

SIBA College ให้บริการวิชาการวิชาชีพในกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาชีพ SW2 Business EXPO 2019” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อาจารย์หาญกล้า ปัญญา ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรม อาจารย์จิตต […]

สาขาการท่องเที่ยว SIBA เก็บเส้นทางมุ่งสู่บัตรมัคคุเทศก์ในโครงการเก็บเส้นทางท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา​สาขาการท่องเที่ยว​ระดับชั้น​ปวส.ปีที่ 2​ เดินท […]

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า […]

SIBA ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการตลาด ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (สุวรรณภูมิ) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด พร้อ […]

SIBA College บริจาคสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทน […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักศึกษาวิชาทหาร SIBA จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลาดพร้าว

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระป […]

นักศึกษา SIBA College ร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562” จัดโดย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาบัญชี พร้อมด้วยค […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanning Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College ให้การต้อนรับ Yangzhi Li Vice-President, P […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพานพุ่ม ณ สำนักงานเขตจตุจักร

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระป […]

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

SIBA College รับการเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ รางวัลพระราชทาน รุ่นที่ 1

พระไมตรี ทนฺตกาโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล เลขานุ […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ 8

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

นักเรียน-นักศึกษา SIBA College เข้าอบรมผู้นำวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยค […]

จิตอาสา SIBA อาสาดูแลบุคคลผู้พิการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ ในการแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาคกลาง ประจำปี 2562

อาจารย์ธงชัย จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรี […]

SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนเสนานิคม

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร […]

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Study & Travel Programs จาก SIBA College

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลั […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา SIBA College ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา SIBA C […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป […]

SIBA College จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทย […]

SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาท่องเที่ยว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “แฟนพันธุ์แท้แหล่งท่องเที่ยว” โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ RT62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวอภิญญา บุตรพรม นางสาวสุธาสินี  ปานน้อย และนางสาวอ […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ และแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจ […]

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเส […]

SIBA College นำนักศึกษาท่องเที่ยว ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์อิงอร แสนทวีสุข และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อ […]

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร

สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชา […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติวิชามัคคุเทศก์ สัมผัสวิถีการทำงานของมัคคุเทศก์ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง

อาจารย์อิงอร แสนทวีสุข และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อ […]

SIBA College เปิดโครงการวัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษาได้รู้จักการดำเนินชีวิตในวัยเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นป […]

SIBA College เปิด After Class เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ-จีน

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ป […]

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการบริหารงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER

SIBA นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ แสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู

SIBA นำผู้แทนนักศึกษาแสดงมุทิตาจิตแด่สถานประกอบการ เนื่องในวันไหว้ครู

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เชิญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มอบแก่นักศึกษา SIBA และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทร […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์

SIBA Collegeจัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการ […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวทุกชั้นปี ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย […]

SIBA จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพวันอาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียนได้พบกับสถานประกอบการ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วั […]

SIBA พาเช็คอินหนานจิง กับทริปทัศนศึกษาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 13-26 ตุลาคมนี้

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ครูเพทายต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High School ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High Sch […]

SIBA College คว้าแชมป์การแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (National Round) ประเภท Business & Finance Professional Track จัดโดย ICDL Thailand Co., Ltd

นายสัญชัย สามารถ นักศึกษา ปวช.3/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

นักศึกษา SIBA College เข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา สีสอาด และน […]

บรรยากาศค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ “SIBA LOVE KING” ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 เข้าค่าย SIBAต้นกล้าประ […]

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา […]

SIBA College จัดพิธีบายศรีรับขวัญศิษย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ SIBA พร้อมด้วยรุ่นพี่คณะกรรมการนักเรียนนักศึกษ […]

SIBA INCUBATOR CENTER เปิดอบรมธุรกิจขายของออนไลน์ (โต) ได้ด้วย LINE@

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา SIBA INCUBATOR CENTE […]

ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำ […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยา […]

SIBA College จัดประชุมสถานประกอบการที่ให้ความสนใจจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพิ่มเติม

ดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จั […]

SIBA College ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกับสำนักงานเขตจตุจักร

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ […]

SIBA College ส่งครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

อาจารย์กริน ชวลิตวงษ์พร หัวหน้างานกิจกรรม และอาจารย์สุว […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรม การขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ  ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้ […]

SIBA College ได้รับรางวัลสถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

SIBAวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับ […]

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และ […]

SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.3 และม.6 ทั่วประเทศ ร่วมสนุกกับกิจกรรมจากพี่ๆ กลุ่มสาขายอดนิยม พร้อมชม Mini Concert จาก ไอซ์ ธมลวรรณ The Voice

น้องๆ ม.3 และ ม.6 จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม SIBA Ope […]

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor International และโล่เกียรติคุณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor Int […]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ และการศึกษา ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปี 3 ทุกสาขา เข้าร่วมสัมมนา […]

ปฎิทินกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ร่วมกับ บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ด […]

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส […]

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

SIBACollegeจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบธรรมศึ […]

SIBA College พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียง ในวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ […]

SIBA College สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที […]

SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนำร่อง รับการตรวจประเมินสถานศึกษา รอบ 4 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นวิท […]

SIBA College จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาถิ่นห่างไกล “สุขจังดอย” โรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาSIBA College สาขาการบัญชี […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จ […]

บรรยากาศการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ “วันทหารผ่านศึก” เนื่องในวันทหารผ่านศึก “3 กุมภาพันธ์” ภายใน SIBA College

คณะผู้บริหารคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ช่ว […]

คณะผู้บริหาร SIBA ลงนามถวายพระพรพร้อมถวายดอกไม้ เยี่ยมพระอาการประชวร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันอังคารที่6กุมภาพันธ์ 2562 SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ […]

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ 7 และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาส […]

ผลงานนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผลงานนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ […]

SIBA College จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเ […]

SIBA Tourism จัดทริปศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดินแดนล้านนา ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2562

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ พร้อมด้วยอาจารย์มนตรี สาย […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

ด้วยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพ […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เยี่ยมชมการบริหารงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ และอาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพั […]

พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

SIBA Collegeได้รับมอบหมายจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ […]

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทน สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ และประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองที่นักศึกษา มีผลงานดีเด่นใน 3 ด้าน และประกอบพิธีเปิดงานวันวิชาการ “10 ดีที่ SIBA” ประจำปีการศึกษา 2561

27 ธันวาคม 2561  พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จ […]

SIBA College นำโดยฝ่ายการโรงแรม ยกขบวนเบเกอรี่ของขึ้นชื่อจากร้าน SIBA EXPRESS บันทึกเทปรายการ “แจ๋ว” ทางช่อง 13 FAMILY

ผู้บริหาร SIBA College นำทีมโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมา […]

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจการร้องเพลงเข้าร่วมประกวด SIBA SINGING CONTEST 2018

บริกรมืออาชีพ SIBA สู่งานระดับนานาชาติในงาน MOTOR EXPO 2018

นักศึกษาSIBA College โดยการดำเนินงานของ อาจารย์จันทราภร […]

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม

SIBA College จัดการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ฯ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ผู้บริหารมูลนิธิพระ […]

SIBA College นำนักศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) รุ่นที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อาจารย์ธงชัย จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรี […]

นักศึกษาปวช.ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม SIBA College รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม ในงาน SBC Open House 2018

อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ […]

SIBA College นำคณะนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร SIBA […]

SIBA College จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

4 ธันวาคม 2561 SIBA College จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายว […]

นักศึกษาปวช.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม SIBA College คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร “ผัดไท สไตล์คุณ” ในงานสยามนิทัศน์ ประจำปี 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติคุณ บุญมาทัน น […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสน.พหลโยธิน จัดกิจกรรมอบรมจราจรอาสาและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคร […]

SIBA College อบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพ […]

SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกงานของนักศึกษากลุ่มวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษ […]

SIBA College จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิ […]

ศิษย์เก่า SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวัชรพล ปัญญาพิทักษ […]

บัญชีอาสา ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างห้องสุขา และสนามเด็กเล่นโครงการ “สุขจังดอย”

กลุ่มวิชาบัญชี ร่วมกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และกลุ่มวิช […]

นักศึกษา SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก รับทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ โลโก้ร้าน “Happy Three Pig”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ สรรพสอน นักศึกษา ปวส. […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด กับ 2 รางวัลใหญ่การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสร […]

SIBA College นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งมณฑลเจียงซู เข้าเยี่ยม คารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

Pearson แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ SIBA College เพื่อจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร BTEC

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรอา […]

SIBA College จับมือ Lawson 108 ค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่น จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับ ปวส.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเ […]

SIBA College ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประกวดวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่ […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และใน […]

ภาพบรรยากาศการฝึกงานของนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม –  25 ธันวาคม 2561

นักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเ […]

SIBA College จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รำลึกถึงวันอนิจกรรม ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ครบรอบปีที่ 27

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อา […]

SIBA College ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Work with a Win-Win Agenda Create a Future with Wisdom” 2018 International Forum on Innovation and Entrepreneurship Education in China

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาหลัก […]

SIBA College ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีเหล่าสมุทร ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์ธิดารัตน์ รอตมงคลดี หัวหน้างานสวัสดิการ และอาจาร […]

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 ก่อนฝึกงาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดมหกรรมกีฬา SIBA GAMES 2018 “SIBA VOLUNTEER SPIRIT จิตอาสา”

มหกรรมการแข่งขันกีฬา SIBA GAMES 2018จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ […]

สาขาภาษาต่างประเทศ SIBA College ทัศนศึกษาดูงานในกิจกรรม “ศึกษาวิถีไทย ก้าวไกล 4.0” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างปร […]

ตารางกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน (ตุลาคม 2561)

SIBA College จัดงานมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2561 แด่ครูศิรินันท์ ชลินทุ ภายใต้ชื่องาน “เรือจ้าง วางพาย”

SIBA College จัดงานมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2561 แด่คร […]

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒน […]

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นป […]

สาขาการท่องเที่ยว SIBA College จัดทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ และอาจารย์อิงอร แสนทวีสุข […]

SIBA College มอบรางวัลกิจกรรม “คนดี SIBA” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน […]

ผู้บริหาร SIBA College ร่วมเป็นกรรมการการประกวดแข่งขันโครงการเสริมคุณธรรมภายใต้หัวข้อ “บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย”

อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความส […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อา […]

SIBA College เผยแพร่อาชีพสู่ชุมชนในงานมหกรรมผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

SIBA College โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด จัดบูธประชา […]