เอกสารและงานวิจัย

ผลงานวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนของผู้เรียน ระดับ ปวช. ปีที่ 3 สาขาการโรงแรม

FacebookTwitterLine

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกลุ่มแบบจิกซอว์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจ

FacebookTwitterLine

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

FacebookTwitterLine

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อน

FacebookTwitterLine

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้เทคนิคการสอนกลับด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิธีการสอนปกติ

FacebookTwitterLine

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

FacebookTwitterLine

การใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตราตัวสะกด เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนมาตราตัวสะกด

FacebookTwitterLine

การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401)

FacebookTwitterLine

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการสื่อสารการตลาด ด้วยวิธีสอนโดยใช้เทคนิคหมวกความคิดหกใบ และวิธีสอนแบบปกติ

FacebookTwitterLine

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเฉพาะกิจการ ที่สอนตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยวิธี PjBL (Project Based Learning) กับการสอนปกติ

FacebookTwitterLine

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ กิจการห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด รายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง

FacebookTwitterLine

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบใหม่ STAD Triangle 3D กับการเรียนรู้แบบปกติ

FacebookTwitterLine

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน เพื่อบูรณาการกับสถานประกอบการ

FacebookTwitterLine

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

FacebookTwitterLine

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

FacebookTwitterLine

เอกสาร

นักศึกษาวิชาทหาร SIBA เข้าฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาวิชาทหาร SIBA ชั้นปีที่ 2-5 ชาย – หญิง เข้าร่วม […]

SIBA มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสปีใหม่ แก่ผู้อำนวยการ กศน. และ อาจารย์แนะแนวโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

FacebookTwitterLine

ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

FacebookTwitterLine

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับประธานกรรมการบริหารเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร”

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมม […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร ดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ และครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่ […]

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูแห่งช […]

SIBA ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้บริหาร และครูดีเด่น” ประจำปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ &nbsp […]

SIBA College จัดงานวิชาการ “2020 5G SIBA Academy” ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดกิจกรรมวันวิชาการ “2020 5G SIBA Academy […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมกับ CP ALL

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

SIBA College เปิดบริการวิชาการวิชาชีพอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office ให้กับพนักงาน กสทช. ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College เปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้เข้ […]

ทีมงานบริการมืออาชีพ SIBA CASUAL เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงาน MOTOR EXPO 2019

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกัน อัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ KIDZANIA Bangkok

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

สาขาการท่องเที่ยว SIBA ทัศนศึกษาเก็บเส้นทางฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์เส้นทางวัฒนธรรมล้านนา (ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์, อาจารย์​มนตรี สายหนู และอาจา […]

SIBA College ลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต Hanban (ฮั่นปั้น) อย่างเป็นทางการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ M […]

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม Open House 2019 ให้น้องๆ ได้สัมผัสกิจกรรม และการเรียนการสอนจริงจากคณาจารย์ มาพร้อมความสำเร็จ เรียนจบมีงานทำ 100%

SIBA College เปิดบ้านจัดกิจกรรม Open House 2019 การเรีย […]

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต Season 2

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาส […]

SIBA College รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิก […]

การท่องเที่ยว SIBA College ทัศนศึกษาเก็บเส้นทางภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา ปวช. 2 และ ปวส.1 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาเก […]

SIBA College ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ […]

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ SIBA College ดูงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางเทคโนโลยี ณ หอศิลปกรุงเทพมหานคร

อาจารย์เกสรา ฉายารัตน์ อาจารย์วิโรจน์ เด่นวานิช และอาจา […]

SIBA จัดโครงการ “Money Coach” หาได้ เก็บไว้ ใช้เป็นกับโครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 2

นักศึกษา SIBA  ทีม Money Coach จัดพิธีเปิดโครงการค […]

คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี SIBA ร่วมถวายราชสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนา […]

One Day Trip กับสาขาการท่องเที่ยว SIBA ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เก็บเส้นทางวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ และอาจารย์อิสสราวิชญ์ พ่วงพลั […]

นักศึกษา ปวช.ปี 2 ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาค […]

SIBA วิทยาลัยวิถีพุทธ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันอนิจกรรม ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาล […]

หลักสูตร ปวส. ทวิภาคี ระหว่าง SIBA College กับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

FacebookTwitterLine

ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “Money Coach” Fin.ดี We Can Do!!! Season 2

โครงการ Fin.ดี We Can Do!!! Season 2 โดยทีม Money Coach […]

นักศึกษาการโรงแรม SIBA ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในพิธีเททองหล่อพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ณ เสถียรธรรมสถาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

ร.ด.จิตอาสา SIBA ปฏิบัติหน้าที่ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพน […]

SIBA College เปิดบริการวิชาการวิชาชีพ โปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 2/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บ […]

ด้วยความไว้วางใจจากอิมแพค เมืองทองธานี SIBA College ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ อาหารและเครื่องดื่มในงาน ASEAN SUMMIT ครั้งที่ 35

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้กับบุคลากรสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 1/2562

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรมให้บ […]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ […]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ […]

SIBA College มอบกระเช้าเกษียณอายุราชการแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์แนะแนว ประจำปี 2562

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร […]

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว SIBA จัดโครงการบริษัททัวร์ (จำลอง) เส้นทาง กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครคีรี

นักศึกษา​สาขาการท่องเที่ยว ชั้น​ ปวช.ปีที่ 3 จัดโครงการ […]

SIBA College ให้การต้อนรับ 2 วิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบ […]

SIBA College มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบทุนการศ […]

APP “Money Coach” ของเด็ก SIBA ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ธนาคารแห่งประเทศไทย

SIBA College ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ผ […]

“SIBA 5G” มหกรรมกีฬา SIBA GAMES’ 2019

การแข่งขันกีฬา SIBA GAMES’ 2019  จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “S […]

SIBA College จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาตารางทำการ ระดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College ยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานนานาชาติ รับป้ายประกาศรับรอง Pearson BTEC สหราชอาณาจักร

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณ […]

พิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2019 “SIBA 5G” ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธา […]

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อา […]

นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูหนานหนิงจบหลักสูตร “Teaching English as a Second Language”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนหอวัง

อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึก […]

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว SIBA อบรมบุคลิกภาพเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

FacebookTwitterLine

บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศ […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เข้ารับรางวัล “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ SIBA College ร่วมการอบรมสัมมนา “ยกระดับเพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิถีพุทธระดับสูง”

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมชมวิทยาลัยกิจกรรม “อาชีวะทัศน์” (Achiva Touch)

SIBA College จัด Open House ต้อนรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษ […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย ครั้งที่ 2

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักเรีย […]

SIBA College แนะนำหลักสูตร SIBA BTEC และให้บริการวิชาการวิชาชีพกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

SIBA College จัดคณาจารย์และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมให […]

มารู้จักนักกีฬาทีมชาติ สาวน้อยจาก SIBA College “น้องฟางข้าว” กับกีฬายูยิตสู ดีกรีเหรียญทอง

มารู้จักนักกีฬาทีมชาติ สาวน้อย SIBAน้องฟางข้าว ณัฐกานต์ […]

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.ปี 2 , 3 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปวช.ปี 2 , 3 ป […]

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ทันอนาคต “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเ […]

SIBA เปิดรับสมัครทริปทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูหนานหนิง

FacebookTwitterLine

ปฏิทินกิจกรรม นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2 และ ปวช.ปีที่ 3

FacebookTwitterLine

จิตอาสา SIBA College ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ครบรอบ 87 พรรษา ประจำปี 2562

SIBA Collegeนำคณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาจิตอาสาเข้าร […]

SIBA College ให้บริการวิชาการวิชาชีพในกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาชีพ SW2 Business EXPO 2019” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อาจารย์หาญกล้า ปัญญา ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรม อาจารย์จิตต […]

สาขาการท่องเที่ยว SIBA เก็บเส้นทางมุ่งสู่บัตรมัคคุเทศก์ในโครงการเก็บเส้นทางท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษา​สาขาการท่องเที่ยว​ระดับชั้น​ปวส.ปีที่ 2​ เดินท […]

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า […]

SIBA ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการตลาด ศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (สุวรรณภูมิ) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด พร้อ […]

SIBA College บริจาคสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทน […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักศึกษาวิชาทหาร SIBA จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลาดพร้าว

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระป […]

นักศึกษา SIBA College ร่วมงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562” จัดโดย สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาบัญชี พร้อมด้วยค […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanning Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College ให้การต้อนรับ Yangzhi Li Vice-President, P […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพานพุ่ม ณ สำนักงานเขตจตุจักร

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระป […]

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

FacebookTwitterLine

SIBA College รับการเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ รางวัลพระราชทาน รุ่นที่ 1

พระไมตรี ทนฺตกาโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล เลขานุ […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ 8

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

นักเรียน-นักศึกษา SIBA College เข้าอบรมผู้นำวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยค […]

จิตอาสา SIBA อาสาดูแลบุคคลผู้พิการทางสติปัญญา และการเรียนรู้ ในการแข่งขันทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์ ภาคกลาง ประจำปี 2562

อาจารย์ธงชัย จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรี […]

SIBA College สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนเสนานิคม

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร […]

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Study & Travel Programs จาก SIBA College

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลั […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา SIBA College ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา SIBA C […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป […]

SIBA College จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทย […]

SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาท่องเที่ยว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “แฟนพันธุ์แท้แหล่งท่องเที่ยว” โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ RT62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวอภิญญา บุตรพรม นางสาวสุธาสินี  ปานน้อย และนางสาวอ […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ และแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจ […]

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเส […]

SIBA College นำนักศึกษาท่องเที่ยว ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์อิงอร แสนทวีสุข และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อ […]

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร

สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชา […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติวิชามัคคุเทศก์ สัมผัสวิถีการทำงานของมัคคุเทศก์ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง

อาจารย์อิงอร แสนทวีสุข และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อ […]

SIBA College เปิดโครงการวัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษาได้รู้จักการดำเนินชีวิตในวัยเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นป […]

SIBA College เปิด After Class เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ-จีน

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 1 ป […]

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบในการบริหารงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA CENTER

SIBA นำนักศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ แสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์สถานศึกษาเดิม เนื่องในวันไหว้ครู

FacebookTwitterLine

SIBA นำผู้แทนนักศึกษาแสดงมุทิตาจิตแด่สถานประกอบการ เนื่องในวันไหว้ครู

FacebookTwitterLine

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เชิญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ มอบแก่นักศึกษา SIBA และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทร […]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์

SIBA Collegeจัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการ […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวทุกชั้นปี ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย […]

SIBA จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพวันอาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานหลังเลิกเรียนได้พบกับสถานประกอบการ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรม SIBA วั […]

SIBA พาเช็คอินหนานจิง กับทริปทัศนศึกษาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 13-26 ตุลาคมนี้

FacebookTwitterLine

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ครูเพทายต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High School ประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บังคับบัญชา และลูกเสือจากโรงเรียน Dunman High Sch […]

SIBA College คว้าแชมป์การแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (National Round) ประเภท Business & Finance Professional Track จัดโดย ICDL Thailand Co., Ltd

นายสัญชัย สามารถ นักศึกษา ปวช.3/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ […]

นักศึกษา SIBA College เข้ารับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววนิดา สีสอาด และน […]

บรรยากาศค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ “SIBA LOVE KING” ประจำปีการศึกษา 2562

SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 เข้าค่าย SIBAต้นกล้าประ […]

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา […]

SIBA College จัดพิธีบายศรีรับขวัญศิษย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ SIBA พร้อมด้วยรุ่นพี่คณะกรรมการนักเรียนนักศึกษ […]

SIBA INCUBATOR CENTER เปิดอบรมธุรกิจขายของออนไลน์ (โต) ได้ด้วย LINE@

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา SIBA INCUBATOR CENTE […]

ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

ชมบรรยายกาศการฝึกอบรมการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำ […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยา […]

SIBA College จัดประชุมสถานประกอบการที่ให้ความสนใจจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพิ่มเติม

ดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จั […]

SIBA College ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกับสำนักงานเขตจตุจักร

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ […]

SIBA College ส่งครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

อาจารย์กริน ชวลิตวงษ์พร หัวหน้างานกิจกรรม และอาจารย์สุว […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดการอบรม การขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 25 ประจำปี 2562

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ  ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้ […]

SIBA College ได้รับรางวัลสถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

SIBAวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับ […]

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และ […]

SIBA เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.3 และม.6 ทั่วประเทศ ร่วมสนุกกับกิจกรรมจากพี่ๆ กลุ่มสาขายอดนิยม พร้อมชม Mini Concert จาก ไอซ์ ธมลวรรณ The Voice

น้องๆ ม.3 และ ม.6 จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม SIBA Ope […]

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor International และโล่เกียรติคุณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor Int […]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ และการศึกษา ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

SIBA College นำนักศึกษา ปวช.ปี 3 ทุกสาขา เข้าร่วมสัมมนา […]

ปฎิทินกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน

FacebookTwitterLine

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ร่วมกับ บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ด […]

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมอำลานักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส […]

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

SIBACollegeจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบธรรมศึ […]

SIBA College พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียง ในวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ […]

SIBA College สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อาจารย์ณัฐวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที […]

SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนำร่อง รับการตรวจประเมินสถานศึกษา รอบ 4 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นวิท […]

SIBA College จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาถิ่นห่างไกล “สุขจังดอย” โรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาSIBA College สาขาการบัญชี […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จ […]

บรรยากาศการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ “วันทหารผ่านศึก” เนื่องในวันทหารผ่านศึก “3 กุมภาพันธ์” ภายใน SIBA College

คณะผู้บริหารคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ช่ว […]

คณะผู้บริหาร SIBA ลงนามถวายพระพรพร้อมถวายดอกไม้ เยี่ยมพระอาการประชวร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันอังคารที่6กุมภาพันธ์ 2562 SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ […]

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ 7 และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาส […]

ผลงานนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผลงานนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ […]

SIBA College จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเ […]

SIBA Tourism จัดทริปศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดินแดนล้านนา ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2562

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ พร้อมด้วยอาจารย์มนตรี สาย […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

FacebookTwitterLine

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

ด้วยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพ […]

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เยี่ยมชมการบริหารงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ และอาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพั […]

พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

SIBA Collegeได้รับมอบหมายจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ […]

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทน สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ และประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองที่นักศึกษา มีผลงานดีเด่นใน 3 ด้าน และประกอบพิธีเปิดงานวันวิชาการ “10 ดีที่ SIBA” ประจำปีการศึกษา 2561

27 ธันวาคม 2561  พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จ […]

SIBA College นำโดยฝ่ายการโรงแรม ยกขบวนเบเกอรี่ของขึ้นชื่อจากร้าน SIBA EXPRESS บันทึกเทปรายการ “แจ๋ว” ทางช่อง 13 FAMILY

ผู้บริหาร SIBA College นำทีมโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมา […]

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

FacebookTwitterLine

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจการร้องเพลงเข้าร่วมประกวด SIBA SINGING CONTEST 2018

FacebookTwitterLine

บริกรมืออาชีพ SIBA สู่งานระดับนานาชาติในงาน MOTOR EXPO 2018

นักศึกษาSIBA College โดยการดำเนินงานของ อาจารย์จันทราภร […]

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม

SIBA College จัดการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ฯ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ผู้บริหารมูลนิธิพระ […]

SIBA College นำนักศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) รุ่นที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อาจารย์ธงชัย จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรี […]

นักศึกษาปวช.ปีที่ 1 สาขาการโรงแรม SIBA College รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม ในงาน SBC Open House 2018

อาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ […]

SIBA College นำคณะนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร SIBA […]

SIBA College จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

4 ธันวาคม 2561 SIBA College จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายว […]

นักศึกษาปวช.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม SIBA College คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทำอาหาร “ผัดไท สไตล์คุณ” ในงานสยามนิทัศน์ ประจำปี 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติคุณ บุญมาทัน น […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสน.พหลโยธิน จัดกิจกรรมอบรมจราจรอาสาและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานจราจรหน้าสถานศึกษา

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสภาสังคมสงเคร […]

SIBA College อบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ

สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพ […]

SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกงานของนักศึกษากลุ่มวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษ […]

SIBA College จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิ […]

ศิษย์เก่า SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัล JURY’S SELECTION MOTION GRAPHIC & ANIMATION, DEGREE SHOWS 2018

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวัชรพล ปัญญาพิทักษ […]

บัญชีอาสา ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างห้องสุขา และสนามเด็กเล่นโครงการ “สุขจังดอย”

กลุ่มวิชาบัญชี ร่วมกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และกลุ่มวิช […]

นักศึกษา SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก รับทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ โลโก้ร้าน “Happy Three Pig”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ สรรพสอน นักศึกษา ปวส. […]

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด กับ 2 รางวัลใหญ่การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสร […]

SIBA College นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งมณฑลเจียงซู เข้าเยี่ยม คารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

Pearson แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมศักยภาพ SIBA College เพื่อจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร BTEC

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรอา […]

SIBA College จับมือ Lawson 108 ค้าปลีกสัญชาติญี่ปุ่น จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับ ปวส.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเ […]

SIBA College ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประกวดวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่ […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และใน […]

ภาพบรรยากาศการฝึกงานของนักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม –  25 ธันวาคม 2561

นักศึกษา ปวช.ปี 3 และปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม และการท่องเ […]

SIBA College จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รำลึกถึงวันอนิจกรรม ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ครบรอบปีที่ 27

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อา […]

SIBA College ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Work with a Win-Win Agenda Create a Future with Wisdom” 2018 International Forum on Innovation and Entrepreneurship Education in China

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาหลัก […]

SIBA College ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีเหล่าสมุทร ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์ธิดารัตน์ รอตมงคลดี หัวหน้างานสวัสดิการ และอาจาร […]

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 ก่อนฝึกงาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College จัดมหกรรมกีฬา SIBA GAMES 2018 “SIBA VOLUNTEER SPIRIT จิตอาสา”

มหกรรมการแข่งขันกีฬา SIBA GAMES 2018จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ […]

สาขาภาษาต่างประเทศ SIBA College ทัศนศึกษาดูงานในกิจกรรม “ศึกษาวิถีไทย ก้าวไกล 4.0” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างปร […]

ตารางกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน (ตุลาคม 2561)

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดงานมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2561 แด่ครูศิรินันท์ ชลินทุ ภายใต้ชื่องาน “เรือจ้าง วางพาย”

SIBA College จัดงานมุทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2561 แด่คร […]

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒน […]

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นป […]

สาขาการท่องเที่ยว SIBA College จัดทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ และอาจารย์อิงอร แสนทวีสุข […]

SIBA College มอบรางวัลกิจกรรม “คนดี SIBA” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน […]

ผู้บริหาร SIBA College ร่วมเป็นกรรมการการประกวดแข่งขันโครงการเสริมคุณธรรมภายใต้หัวข้อ “บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย”

อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความส […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อา […]

SIBA College เผยแพร่อาชีพสู่ชุมชนในงานมหกรรมผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

SIBA College โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด จัดบูธประชา […]

SIBA College ร่วมแสดงมุทิตาจิตอาจารย์แนะแนวในวาระเกษียณอายุราชการ

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร แ […]

นักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คว้ารางวัลผลงานคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม PR club จิตอาสาสร้างสื่อ โครงการ Young PR Club ของสภากาชาดไทย

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก SIBA เข้ารับรางวัล 1 ใน 7 […]

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตจตุจักร

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ปร […]

SIBA College เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินกิจการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึก […]

ชาวจิตอาสา SIBA College เข้าร่วมอบรมบรรยายการขยายผลจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตจตุจักร ได้ […]

เซ็นทารา โกลด์ การ์ด กรุงเทพฯ

FacebookTwitterLine

SIBA ให้ทดลองเรียนภาษาจีนฟรี ! (2 ชั่วโมง) หลักสูตรจาก Sinology Institute, Beijing

อยากเรียนรู้ภาษาจีน ฟังทางนี้ ……. SIBA ให้ท […]

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

พระเจ้าวรววงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จประทานทุนประจำปี 2561 ของมูลนิธิเพชรรัตน–สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการ ศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต […]

SIBA College จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018” นักศึกษาไทย จีน แอฟริกาใต้ ร่วมสร้างสานสัมพันธ์ความสามัคคี

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

FacebookTwitterLine

บริษัท พันวาตรวจสอบบัญชี จำกัด

FacebookTwitterLine

นครชัยแอร์

FacebookTwitterLine

ซิกเนเจอร์ สเต๊ก ลอฟท์

FacebookTwitterLine

บริษัท เซน คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

FacebookTwitterLine

Mc Donald’s

FacebookTwitterLine

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) HOT POT

FacebookTwitterLine

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด CRG

FacebookTwitterLine

บริษัท สมายล์ มีล จำกัด

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 3 ประจำป […]

SIBA College ส่งคณาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยค […]

SIBA College จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Teacher Education University รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่อง […]

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา SIBA Collegeแสดง […]

SIBA College จัดพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspirit จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ […]

SIBA College บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศ […]

SIBA College โดยกลุ่มวิชาการบัญชี จัดอบรมการทำบัญชี จากนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี และคณาจ […]

นักศึกษาสาขาการตลาด SIBA College เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018)

อาจารย์ปัญญา สนิทนอก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการตลาด นำนัก […]

ชาว SIBA College ร่วมใจสมัครเป็น “ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College นำ […]

SIBA College จัดนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์” ณ สำนักงานเขตจตุจักร

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา จัดนัก […]

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับคณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย

สโมรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ […]

คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA เข้าร่วมอบรม “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด” ภาค 5 โครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561

อาจารย์รัชดาวรรณ อุ่นศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการ […]

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสินภาค 1 โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์กาญจนา ปานจักร์ พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา SIBA เข้ […]

SIBA College จัดการประชุม และเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยอาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการส […]

อาจารย์ และนักศึกษา SIBA เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ “ตามรอยเที่ยวเมืองพระร่วง” ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโ […]

SIBA College จัดคณาจารย์ คณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา (โพธิ์ไทร) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ภายนอกวิทยาลัยฯ

SIBA College จัดคณาจารย์ คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โ […]

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษาและพิธีเทิดพระคุณแม่

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึ […]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สถานที่ SIBA College เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) และสาขาผู้ประกอบขนมปัง

FacebookTwitterLine

คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา SIBA College เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” นิทรรศการที่นำเสนอพัฒนาการของธงไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ณ วชิราวุธวิทยาลัย

FacebookTwitterLine

สำนักวางแผนและพัฒนา SIBA College ประชุมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา

FacebookTwitterLine

SIBA College มอบรางวัลกิจกรรม “คนดี SIBA” ตอน ผู้พิทักษ์ความสะอาด ให้กับคณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทั่วบริเวณวิทยาลัยฯ

FacebookTwitterLine

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา ในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

FacebookTwitterLine

SIBA College เป็น 1 ใน 2 สถาบันดีเด่นจากประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รับรางวัล “China – ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs” ในกลุ่มสาขา China – Thailand Joint Program on E-Commerce Training

FacebookTwitterLine

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

FacebookTwitterLine

ผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานเขตจตุจักร

FacebookTwitterLine

พิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๗

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

FacebookTwitterLine

ประกาศจากสำนักบริหารวิชาการ เรื่อง ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานประจำปี 2561

FacebookTwitterLine

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

FacebookTwitterLine

คณาจารย์ SIBA เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ภายใต้ชื่อ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”

FacebookTwitterLine

SIBA College มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

FacebookTwitterLine

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมกิจกรรม “ถือกล่องรับบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา” ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 18

FacebookTwitterLine

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของวิทยาลัยฯ

FacebookTwitterLine

นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมโครงการ เพื่อนที่แสนดี BEST BUDDIES เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมให้กับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College ขอเชิญชมผลงาน VDO นำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี

FacebookTwitterLine

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา

FacebookTwitterLine

SIBA College ส่งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College ส่งคณาจารย์กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก “The Authentic of Thai Food”

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของการพนัน เยาวชนไทยรวมพลัง ต้านพนันฟุตบอลโลก “เชียร์บอล อย่างมีสติ”

FacebookTwitterLine

SIBA College เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้อง “โครงการ มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง” และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรม วัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจพัฒนาทักษะอารมณ์ควบคู่ไปกับการแทรกความรู้ด้านเพศศึกษา

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับพลังงานในหัวข้อ “พัฒนาการพลังงานไทย…สู่อนาคต” โครงการพลังงานสัญจร โดยวิทยากรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร

FacebookTwitterLine

SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าแสดงมุทิตาจิตยังสถาบันการศึกษา สถานประกอบการต่างๆ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 6 ล้านบาท

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นการเรียนในปีการศึกษา 2561 พร้อมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “พระคุณที่สาม” (พระคุณครู) และวันต่อต้านยาเสพติด

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีด้วยบทละคร เรื่อง “รามเกียรติ์” และ “อิเหนา” โดยกลุ่มวิชาทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปวช.ปีที่ 2 เพื่อรับทราบนโยบายแผนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

3 พันธมิตรร่วมกิจกรรม Kick off เปิดเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 อย่างเป็นทางการ

FacebookTwitterLine

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร English Programs ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอนคนดีศรีอโยธยา ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นด้วยความชื่นมื่น

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมคัดแยกไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College นำคณะผู้บริหารทางการศึกษาของจีนจากมณฑลกวางสีกว่า 25 มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

FacebookTwitterLine

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

FacebookTwitterLine

ผู้พิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ความรู้ทางกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และครอบครัวแก่นักเรียน ปวช.ปี 1

FacebookTwitterLine

คณะครู พร้อมด้วยรุ่นพี่ ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ชาว SIBA ’2018 ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเองสู่รั้ว SIBA College

FacebookTwitterLine

ประกาศกำหนดวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

สำเร็จหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2561 ผู้สำเร็จเข้ารับมอบวุฒิบัตร จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

FacebookTwitterLine

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

FacebookTwitterLine

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College ขอเชิญชมคลิปวีดีโอชุด อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ

FacebookTwitterLine

ขอเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวิทยาลัยฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียนกว่า 2,000 คน

FacebookTwitterLine

SIBA College จับมือพันธมิตรจัดการศึกษาทวิภาคี Homepro ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา

FacebookTwitterLine

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

FacebookTwitterLine

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College เปิดสาขาใหม่ !!! “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2561 รองรับตลาดแรงงาน และความต้องการของนักศึกษา

FacebookTwitterLine

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาสาสมัครดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

FacebookTwitterLine

ทวิภาคี MINOR INTERNATIONAL & SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

FacebookTwitterLine

บรรยากาศกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.ปี 3 ชิค & ชิวว์ กับกิจกรรมต่างๆ ริมทะเล เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง

FacebookTwitterLine

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

FacebookTwitterLine

สมาชิกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมร้องเพลงในชุดการแสดง “ใต้ร่วมฉัตรไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต

FacebookTwitterLine

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SIBA จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด

FacebookTwitterLine

SIBA College ส่ง 3 นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

FacebookTwitterLine

นักศึกษา SIBA College ผ่านการทดสอบสัมภาษณ์งาน Motor Show ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดงาน GOODBYE SENIOR พิธีอำลา อาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปวช.ปี 3 และนักศึกษา ปวส.ปี 2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 1 สาขาพาณิชยกรรม / ศิลปกรรม

FacebookTwitterLine

ประกาศ !!! ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย สำนักบริหารวิชาการ

FacebookTwitterLine

SIBA College เปิดงานวันวิชาการ “SIBA….Skills to Succeed 4.0” ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปกครองสำหรับนักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น

FacebookTwitterLine

วันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2560 วันแห่งความภาคภูมิใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรชาว SIBA ที่ทำคุณความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อสุโขทัยและน้อมรำลึกพระคุณครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์

FacebookTwitterLine

ครูยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ SIBA อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และนายกกิตติมศักดิ์สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต้นแบบแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

FacebookTwitterLine

SIBA College มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

FacebookTwitterLine

เชิญชวนนักศึกษาชาว SIBA ทุกคนมาปล่อยของกัน ในกิจกรรมออกแบบโลโก้ “กิจกรรมวันวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College ลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยหอการค้า เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง”

FacebookTwitterLine

SIBA College คว้าอันดับ 1 แชมป์ 7 สมัย ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุดประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 32 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

FacebookTwitterLine

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ 6 และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

FacebookTwitterLine

SIBA College นำนักศึกษาปวส.ปี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ศึกษาดูงานด้านระบบการพิมพ์ในยุคดิจิตอลที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

FacebookTwitterLine

SIBA College นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์บนถนนราชดำเนิน

FacebookTwitterLine

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุทธจรรยาวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยนักศึกษาปวช. ปีที่ 2 สาขาการท่องเที่ยว ฝึกภาคสนามเรียนจริง ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมทัวร์ One Day Trip กรุงเทพ-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานด้วยสถานการณ์จำลองอย่างครบอรรถรส ของนักศึกษา SIBA สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมเทศกาลวันคริสต์มาส “Merry Christmas 2017” โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศจัดซานตาคลอส (Santa Claus) เล่าประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และรับของแจกจากซานตาคลอสอย่างสนุกสนาน

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรม “SIBA วันอาชีพ” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ มารับสมัครนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะจบการศึกษา

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดการอบรม “การถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ “Drone” เพื่อส่งเสริมนักเรียน-นักศึกษามีทักษะการถ่ายภาพในมุมสูง ซึ่งสร้างมิติด้านการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ

FacebookTwitterLine

SIBA College รับมอบลูกฟุตบอล จาก บริษัท ก่อเกียรติ บ๊อกซิ่ง โปรดักชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนนักศึกษา ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

FacebookTwitterLine

SIBA Canteen ผ่านการตรวจประเมินงานสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดนักศึกษา ปวช.ปี 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดโครงการปฏิรูปการเรียนรู้วรรณคดี ด้วยบทละคร

FacebookTwitterLine

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

FacebookTwitterLine

ประกาศสำนักบริหารวิชาการ : ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

FacebookTwitterLine

SIBA College นำนักศึกษาสาขาการตลาด ศึกษาดูงานโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ณ อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบเข้า

FacebookTwitterLine

SIBA College รับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน-นักศึกษา

FacebookTwitterLine

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ของคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA ครั้งที่ 1

FacebookTwitterLine

นักศึกษา SIBA เข้ารับทุนการศึกษา “ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลีและแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560”

FacebookTwitterLine

จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

FacebookTwitterLine

SIBA เปิดคลาสพิเศษเพิ่มทักษะทางภาษา อังกฤษ/จีน AFTER Class เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เริ่มเรียน 20 พ.ย. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 029393000 ต่อ 6525 – 6526

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับการรับรองการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 เวอร์ชั่นล่าสุด ตามมาตรฐานสากล

FacebookTwitterLine

SIBA College บริการอาหารฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

FacebookTwitterLine

“ลูกเสือจิตอาสา” บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

FacebookTwitterLine

SIBA College ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา

FacebookTwitterLine

SIBA College ร้อยดวงใจ ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ร่วมน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 1 ปี

FacebookTwitterLine

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม พิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 1 ปี ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยฯ

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยทีมวิทยากรคณะกรรมการบริหารจัดงานสถานศึกษาคุณธรรม

FacebookTwitterLine

SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร

FacebookTwitterLine

SIBA College ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดโครงการทัศนศึกษาทางประวัติศาสตร์แบบกิจกรรม Walk Rally Time เข้าชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0

FacebookTwitterLine

SIBA College สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดโลกสายอาชีพ โดยสื่อช่อง 13 Family News รายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ได้เผยแพร่ scoop ข่าวการจัดกิจกรรม Open House 360 องศา “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up”

FacebookTwitterLine

SIBA College ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” ครบ ๑๐๐ ปี อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

FacebookTwitterLine

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานวโรกาสให้ SIBA College นำคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์เข้าเฝ้ากราบทูลลา และรับประทานเข็มที่ระลึก ณ หอวชิราวุธานุสรณ์

FacebookTwitterLine

SIBA College มอบเกียรติบัตรชื่นชมคนดีกับ “นักศึกษาวิชาทหารหญิง” จิตอาสา และพิธีประดับปีกกระโดดร่มพาราเซลของนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 34

FacebookTwitterLine