Menu

รายงานการส่งงานวิจัย

รายงานการส่งงานวิจัย

สรุปผลงานวิจัยประจำปี 2559
จำนวนผลงานวิจัย : 51 งาน

สาขาวิชาอาจารย์ชื่องานวิจัยปีที่ได้รับรางวัลระดับงานวิจัยสถาบันผู้จัดประกวด
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวช
อัชชญา วุฑฒิรักษ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “การปรับปรุงบัญชี” รายวิชาการบัญชีเบื้อต้น22560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณัฐเกียรติ ฉิมภู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ใช้เทคนิคค้นหาร่วมกัน GI ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี2560ดีมากสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นันทิพร ม่วงแจ่มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ บัญชี โดยการจับกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ภคพงศ์ นัยพัฒน์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Jigsaw วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาการตลาด ปวช
ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์
สุมิตตา พูลสุขเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)2560ดีมากสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณัฐชญาภรณ์ มันทรา
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
ชนิศา แจ้งอรุณการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ สำหรับผู้เรียน2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
พรรณี คงกระพันธ์การศึกษาพฤติกรรมต่อการใช้ภาษาแชทในอินเทอร์เน็ต2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์
งามตา บุญยะพรรคการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการแปรผัน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อัครชัย ปัญญาคมการพัฒนาการเขียนแผนผังความคิด ( Mind Mapping ) เรื่อง สงครามไทยกับพม่าสมัยอยุธยา2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
บำเรอ ศรีสุขใสการพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเสริมแรงทางบวก2560สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วาสนา สดับพงษ์การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง พลังงาน ทดแทน2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สลักจิตร กันตนิกข์การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กรณิศ เกิดสืบมาการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนมาตรตัวสะกดเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการเขียนมาตราตัวสะกด2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นิภารัตน์ ทองโคตรการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วีระกานต์ นิตสุนทรการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้วยความถี่ต่างกันที่ส่งผลต่อการฝึกทักษะวอลเลย์บอลในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ2560สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นาถอนงค์ ตาไคร้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา2560ดีมากสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ธิดารัตน์ รอตมงคลดี
กรรณิกา ลาพึง
กมลวรรณ เขียนแป๊ะ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.
ชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิโรจน์ เด่นวานิชการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างงานและเทคนิค การนำเสนอ ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือบทเรียนช่วยสอน CAI2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์การศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรม ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ทัศนีย์ ศรีภุมมาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Approach) เรื่อง การเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP แบบ CAT62560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ทิวาพร ชุมวรฐายีการสอนแบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกัน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เกสรา ฉายารัตน์การพัฒนาทักษะการสร้างและการเรียกใช้แม่แบบ (Template) จากโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยรูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ธีรภัทร พึ่งเนตรการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล เรื่องการออกแบบตาราง (Table) โดยใช้ T5 Model2560ดีมากสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวช.
ธนัช ไวว่อง
เทอดเกียรติ สุริยศ
ขนิษฐา คงเพิ่มพูล
วิฑูรย์ ขำอยู่
ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์
พิมพ์ชนก พราหมณ์ลอย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช.
 
วิภาคย์ สฤกภัคศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านCLE A study of reading skill improvement and development through the process of CLE approach2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
หทัยรัตน์ ไชยสาส์นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแบบกึ่งควบคุม (Semi- Controlled Writing)2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ศิวรานันท์ ร่มจำปาการใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ2560สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Lin Wen
Lin Kuan Miao
รุจพร เจริญวีรกุล
เขมิกานต์ วีระพันธ์
สวีวัล หลิน
กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ปวช.
อารีย์ ศรีตระกูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.
ไพฑูรย์ พันธ์วิเศษ
ชานันท์ หัสสรังสีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียน วิชา การสร้างภาพกราฟิก โดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม (CAI)2560สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปนิษฐา รุ่งกรุด
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวช.
มนตรี สายหนู
วินิญากรณ์ วัตรสติ
กลุ่มวิชาการตลาด ปวส.
อัญชุลี เศาภายนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีทักษะกระบวนการคิดเป็นลำดับขั้นตอน โดยนำแนวทางการเขียนอธิบายด้วยผังงาน2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปัญญา สนิทนอก
กัญญานี รักยศ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
จีราวรรณ มาลัยแก้วการพัฒนาทักษะพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมฝึกทักษะ การพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ม.ล.ภานุช พริ้งพัฒนพงษ์พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูปและแบบฝึกหัด2560สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิภาพักตร์ สู่บุญการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การประยุกต์ ใช้โปรแกรม MS-Word เพื่อสร้างงานเอกสาร (ประเภทหนังสือเวียน) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
พัชรินทร์ ศรีชาติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้แบบฝึกทักษะ2560ดีมากสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใสการพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เรื่องตาราง ด้วยวิธีการสอนแบบจิ๊กซอว์2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปวีนา เพชรน้อยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโดยจัดการเรียนการสอนแบบใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (PBL)2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กุลวีณ์ เกษมสุขการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียน โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษา2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวส.
เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทันการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน โดยใช้แผนผังความคิดแบบขั้นบันได (Time Ladder Map)2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วาณี โรจนดิษฐ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง โดยการใช้บทบาทสมมติ2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นิวัฒน์ งามเขตการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับ Office facilities เพื่อเพิ่มผล สำฤทธิ์ทางการเรียน2560สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เสริมสุข ทิพยมาตย์การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส.
ทศพล เกาะสมบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียน วิชา สร้างภาพสามมิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุดสื่อประสม ผ่านช่องทาง Facebook live2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จิตติพงษ์ รุ่งกรุด
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวส.
อลิศรา พูลทองความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิชาโภชนาการเบื้องต้นโดยใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ฉัตรวรุณ นงค์ภา
สุวรรณญา กาฬแก้วผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการพัฒนา ทักษะในรายวิชาการจัดดอกไม้2560ดีสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
หาญกล้า ปัญญา
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวส.
อิงอร แสนทวีสุขพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ2560ผ่านสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์
 

สรุปผลงานวิจัยประจำปี 2560
จำนวนผลงานวิจัย : 56 งาน

สาขาวิชาอาจารย์ชื่องานวิจัยปีที่ได้รับรางวัลระดับงานวิจัยสถาบันผู้จัดประกวด
กลุ่มวิชาการบัญชี ปวช
อัชชญา วุฑฒิรักษ์พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปรับปรุงบัญชี วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ ด้วยการสอนแบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW)2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณัฐเกียรติ ฉิมภู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (3201-2001) เรื่อง เงินลงทุนในตราสาร หนี้และตราสารทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์โดยใช้เทคนิคค้นหาร่วมกัน GI2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นันทิพร ม่วงแจ่มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ บัญชี โดยการจับกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ภคพงศ์ นัยพัฒน์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิธีการสอนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือกิจกรรมแบบ เพื่อนคู่คิด2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาการตลาด ปวช
ศิวิไลซ์ ทองสมบูรณ์
สุมิตตา พูลสุขเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณัฐชญาภรณ์ มันทรา
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
ชนิศา แจ้งอรุณการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าเสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ ในรายวิชา มนุษยสัมพันธ์2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
พรรณี คงกระพันธ์การศึกษาพฤติกรรมต่อการใช้ภาษาแชทในอินเทอร์เน็ต2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิริทธิ์นันท์ ทองอนันต์
งามตา บุญยะพรรคการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องลอการิทึม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อัครชัย ปัญญาคมการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่อง พลังงาน ทดแทนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ด้วยการเรียนการสอนแบบ กลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
บำเรอ ศรีสุขใสการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ รายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วาสนา สดับพงษ์การพัฒนาการเขียนแผนผังความคิด (Mimd Mapping ) เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสการปกครองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมัยอยุธยา2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สลักจิตร กันตนิกข์การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแปลงเลขฐานและการคานวณเลขฐาน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กรณิศ เกิดสืบมาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000 – 1101 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโครงการ Project Method 4.02561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นิภารัตน์ ทองโคตรการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วีระกานต์ นิตสุนทรการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้ความถี่ต่างกัน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นาถอนงค์ ตาไคร้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ธิดารัตน์ รอตมงคลดี
กรรณิกา ลาพึง
กมลวรรณ เขียนแป๊ะ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.
ชุติพัทธ์ ช่างประดิษฐ์การใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Student Team Achievement Division (STAD)2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิโรจน์ เด่นวานิชการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด (Mind Mapping)2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดการสอน ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์เบื้องต้น2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ทัศนีย์ ศรีภุมมาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การใช้วิธีสอนแบบจิ๊กซอ โดยใช้ชุดสื่อประสม CAI ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ทิวาพร ชุมวรฐายีการสอนแบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทางานร่วมกัน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง พ.ร.บ.ชั้นปีที่ 12561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เกสรา ฉายารัตน์การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนการสอน แบบใช้กรณีศึกษา (Case Study) ร่วมกับ Short Question แบบ ASA (Attentive Smile Acknowledge)2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ธีรภัทร พึ่งเนตรการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างแบบสอบถาม (Query) โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวช.
ธนัช ไวว่องการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนและการส่งงาน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เทอดเกียรติ สุริยศความต้องการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ขนิษฐา คงเพิ่มพูลการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานแม่บ้าน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิฑูรย์ ขำอยู่การใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์
พิมพ์ชนก พราหมณ์ลอยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเบเกอรี่ โดยใช้แบบฝึกทักษะการทำ เบเกอรี่2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวช.
 
วิภาคย์ สฤกภัคA study of the skill improvement of students’ English learning achievement through the U-shaped seating style2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
หทัยรัตน์ ไชยสาส์นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแบบควบคุม ( Controlled Writing)2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ศิวรานันท์ ร่มจำปาการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Lin Wen
Lin Kuan Miao
รุจพร เจริญวีรกุล
เขมิกานต์ วีระพันธ์
สวีวัล หลิน
กลุ่มวิชาธุรกิจสถานพยาบาล ปวช.
อารีย์ ศรีตระกูล
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.
ไพฑูรย์ พันธ์วิเศษ
ชานันท์ หัสสรังสีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปนิษฐา รุ่งกรุด
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวช.
มนตรี สายหนูการพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วินิญากรณ์ วัตรสติการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map) กับการสอนแบบปกติ เรื่องประเภทของการสำรองห้องพัก2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาการตลาด ปวส.
อัญชุลี เศาภายนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีทักษะกระบวนการคิดเป็นลาดับขั้นตอน โดยนาแนวทางการเขียนอธิบายด้วยผังงาน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปัญญา สนิทนอก
กัญญานี รักยศ
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
จีราวรรณ มาลัยแก้วพัฒนาทักษะพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมฝึกทักษะ การพิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ม.ล.ภานุช พริ้งพัฒนพงษ์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและแบบฝึกหัด2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วิภาพักตร์ สู่บุญการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมประมวลผลคา เรื่อง การสร้างงาน เอกสาร (ประเภทหนังสือเวียน) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
พัชรินทร์ ศรีชาติการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใสการพัฒนาทักษะการนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้แผนผังความคิด รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ปวีนา เพชรน้อยการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาในการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กุลวีณ์ เกษมสุขการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ปวส.
เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทันการพัฒนาทักษะการเขียนประโยคแสดงเหตุการณ์ในอดีต (Past Simple Tense) โดยใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกประจาวัน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วาณี โรจนดิษฐ์พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นิวัฒน์ งามเขต
เสริมสุข ทิพยมาตย์
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวส.
ทศพล เกาะสมบัติการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียน วิชา ออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยใช้ชุดสื่อประสม2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จิตติพงษ์ รุ่งกรุดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทางการเรียน วิชา หลักการถ่ายภาพดิจิตอล โดยใช้ชุดสื่อประสม2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กลุ่มวิชาการโรงแรม ปวส.
อลิศรา พูลทองความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ฉัตรวรุณ นงค์ภา
สุวรรณญา กาฬแก้วผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อการพัฒนา ทักษะในรายวิชาการจัดดอกไม้2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
หาญกล้า ปัญญา
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ปวส.
อิงอร แสนทวีสุขการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาพชุดประกอบการบรรยายแนะนำแหล่งท่อง เที่ยวจังหวัดกรุงเทพฯ2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในรายวิชาโดยใช้วิธีการการทำกิจกรรมกลุ่มแบบเพื่อน ช่วยเพื่อนใ2561สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Scroll Up