Menu

หลักสูตรนานาชาติ – International Program

หลักสูตรนานาชาติ – International Program

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

SIBA College ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเข้าสู่การเป็นวิทยาลัยอาชีวต้นแบบที่มีความพร้อมก้าวสู่เวทีโลก และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยาลัยได้ลงนามในความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในด้านวิชาการและสิทธิพิเศษ อาทิ หลักสูตรต่อเนื่อง เอกสิทธิ์การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการศึกษาที่ผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างประชากรคุณภาพสู่สังคม ด้วยหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Program

เปิดดำเนินการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ : Business English

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : Business computer

ธุรกิจการโรงแรม : Hotel Management

 

 

หลักสูตรภาษาจีน : Chinese Program

SIBA College เปิดหลักสูตร PVC การท่องเที่ยว Chinese Program แห่งแรกในระดับชั้นอาชีวศึกษาดำเนินการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการศึกษารับรอง หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า เรียนจบแล้วสามารถทำงานหรือศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน : CHINESE-THAI Culture Center (CCTC)

โครงการความร่วมมือระหว่าง SIBA College และ มหาวิทยาลัยครูกวางสี (Guangxi Teachers Education University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน อย่างมีคุณภาพ

 

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวจีน เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน 180 ชั่วโมง

หลักสูตรทัศนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะเวลา 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน

หลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาจีน (ครูชาวไทย)

หลักสูตรสำหรับ นักศึกษาจีน

 

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ข่าวสารหลักสูตรนานาชาติ

Scroll Up