02 939 3000

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

SIBA College ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเข้าสู่การเป็นวิทยาลัยอาชีวต้นแบบที่มีความพร้อมก้าวสู่เวทีโลก และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยาลัยได้ลงนามในความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในด้านวิชาการและสิทธิพิเศษ อาทิ หลักสูตรต่อเนื่อง เอกสิทธิ์การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการศึกษาที่ผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างประชากรคุณภาพสู่สังคม ด้วยหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Program

เปิดดำเนินการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ : Business English

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : Business computer

ธุรกิจการโรงแรม : Hotel Management

 

 

หลักสูตรภาษาจีน : Chinese Program

SIBA College เปิดหลักสูตร PVC การท่องเที่ยว Chinese Program แห่งแรกในระดับชั้นอาชีวศึกษาดำเนินการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการศึกษารับรอง หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า เรียนจบแล้วสามารถทำงานหรือศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน : CHINESE-THAI Culture Center (CCTC)

โครงการความร่วมมือระหว่าง SIBA College และ มหาวิทยาลัยครูกวางสี (Guangxi Teachers Education University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน อย่างมีคุณภาพ

 

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวจีน เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน 180 ชั่วโมง

หลักสูตรทัศนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะเวลา 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน

หลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาจีน (ครูชาวไทย)

หลักสูตรสำหรับ นักศึกษาจีน

 

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ข่าวสารหลักสูตรนานาชาติ

SIBA จัดปฐมนิเทศนักศึกษา English Program ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นป […]

SIBA College ยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานนานาชาติ รับป้ายประกาศรับรอง Pearson BTEC สหราชอาณาจักร

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณ […]

นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูหนานหนิงจบหลักสูตร “Teaching English as a Second Language”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanning Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College ให้การต้อนรับ Yangzhi Li Vice-President, P […]

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Study & Travel Programs จาก SIBA College

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลั […]

SIBA College นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งมณฑลเจียงซู เข้าเยี่ยม คารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Work with a Win-Win Agenda Create a Future with Wisdom” 2018 International Forum on Innovation and Entrepreneurship Education in China

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาหลัก […]

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

SIBA College จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018” นักศึกษาไทย จีน แอฟริกาใต้ ร่วมสร้างสานสัมพันธ์ความสามัคคี

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

SIBA College จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Teacher Education University รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

SIBA College เป็น 1 ใน 2 สถาบันดีเด่นจากประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รับรางวัล “China – ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs” ในกลุ่มสาขา China – Thailand Joint Program on E-Commerce Training

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาล [...]

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม [...]

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร English Programs ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร English [...]

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 อาจารย์พิริยภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประ [...]

SIBA College นำคณะผู้บริหารทางการศึกษาของจีนจากมณฑลกวางสีกว่า 25 มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย [...]

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาล [...]

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจาร [...]

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาช [...]

ภาพบรรยากาศเยาวชน SIBA College เข้าร่วมการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ในหัวข้อ Regulation on Mobile Internet Application Development Competition ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพบรรยากาศเยาวชน SIBA College เข้าร่วมการแข่งขัน 2017 [...]

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม [...]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสั [...]

SIBA College ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำ Nanjing Vocational Institute of Industry Technology และ Zhejiang Industry Polytechnic College สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจาร [...]

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติกวางสี เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้กา [...]

SIBA College ให้การต้อนรับผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณ [...]

SIBA College โดยสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เดินทางหารือทางวิชาการกับ NANJING Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลั [...]

After Class Language : SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา En [...]

SIBA College เข้าร่วมสัมมนาระดับอาชีวศึกษา Forum for China-ASEAN Vocational Education Development ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม [...]

SIBA College ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน รุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม [...]

SIBA College โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest 2016 ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างปร [...]

SIBA College ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ [...]

SIBA College พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Guangxi International Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ Wei Sitong อาจารย์ประจำฝ่ายวิเทศสหการ สำนักหลัก [...]

SIBA College เจรจาความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิวุฒิร่วมกับ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม [...]

SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

  After School Language อยากเรียนภาษาให้ได้ผลดี อย [...]

คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาแผนก International สาขา English Program และ Mini Chinese Program พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู [...]

โค้งสุดท้ายกับการสมัครเรียน English Program และ Chinese Program

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College โดยฝ่ายวิเทศสหการจัดโปรแกรมทัศนศึกษา “ภาษา [...]

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ “ทุนภาษาดี” มูลค่ากว่า 228,000 บาท

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท [...]

SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเ [...]

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณ [...]

SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน

SIBA College โดยอาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ และอาจารย์ศศิม [...]

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ และเจรจาความร่วมมือ

อ.พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารให้การต้อน [...]

SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Guangxi Teachers Education University และ Baise Vocational College Center ในงาน CHINA ASEAN Expo 2015

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมกา [...]

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ เข้าร่วมงาน Symposium of [...]

SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากผ [...]

SIBA College ประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ณ Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ พร้อมคณะประชุมความร่วมมือ [...]

SIBA College เข้าเยี่ยมชม Baise Vocation College Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านสาธารณสุข แห่งเมืองไป๋เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน และลงนามความร่วมมือในด้านการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารพร้อมค [...]

SIBA College เข้าเยี่ยมชม Youjiang Medical University of Nationalities ณ เมืองไป๋เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. HUANG เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ พร้อมคณาจารย์จากศูนย์ภาษา [...]

SIBA College ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ ผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี บรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมภาษาเพื่ออาเซียน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิด การบรร [...]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Youjiang Medical University For Nationalites แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยและประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม [...]

กิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยภาษาและศิลปะศาสตร์ แห่งเมืองฉงชิ่ง

สำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ ฝ่ายวิเทศสหการได้จัดกิจกรรมท [...]

Scroll Up