หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

SIBA College ไม่เคยหยุดพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเข้าสู่การเป็นวิทยาลัยอาชีวต้นแบบที่มีความพร้อมก้าวสู่เวทีโลก และพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยาลัยได้ลงนามในความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในด้านวิชาการและสิทธิพิเศษ อาทิ หลักสูตรต่อเนื่อง เอกสิทธิ์การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการศึกษาที่ผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างประชากรคุณภาพสู่สังคม ด้วยหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : English Program

เปิดดำเนินการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ : Business English

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : Business computer

ธุรกิจการโรงแรม : Hotel Management

 

 

หลักสูตรภาษาจีน : Chinese Program

SIBA College เปิดหลักสูตร PVC การท่องเที่ยว Chinese Program แห่งแรกในระดับชั้นอาชีวศึกษาดำเนินการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการศึกษารับรอง หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า เรียนจบแล้วสามารถทำงานหรือศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน : CHINESE-THAI Culture Center (CCTC)

โครงการความร่วมมือระหว่าง SIBA College และ มหาวิทยาลัยครูกวางสี (Guangxi Teachers Education University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรระหว่างสองสถาบัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน อย่างมีคุณภาพ

 

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวจีน เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน 180 ชั่วโมง

หลักสูตรทัศนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะเวลา 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน

หลักสูตรอบรมครูผู้สอนภาษาจีน (ครูชาวไทย)

หลักสูตรสำหรับ นักศึกษาจีน

 

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ข่าวสารหลักสูตรนานาชาติ

SIBA College ยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานนานาชาติ รับป้ายประกาศรับรอง Pearson BTEC สหราชอาณาจักร

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณ […]

นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยครูหนานหนิงจบหลักสูตร “Teaching English as a Second Language”

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanning Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College ให้การต้อนรับ Yangzhi Li Vice-President, P […]

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Study & Travel Programs จาก SIBA College

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลั […]

SIBA College นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งมณฑลเจียงซู เข้าเยี่ยม คารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อม […]

SIBA College ร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “Work with a Win-Win Agenda Create a Future with Wisdom” 2018 International Forum on Innovation and Entrepreneurship Education in China

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาหลัก […]

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน หลักสูตรแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

SIBA College จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018” นักศึกษาไทย จีน แอฟริกาใต้ ร่วมสร้างสานสัมพันธ์ความสามัคคี

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

SIBA College จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Teacher Education University รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ […]

SIBA College เป็น 1 ใน 2 สถาบันดีเด่นจากประเทศไทย ที่มีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รับรางวัล “China – ASEAN 100 + 100 Vocational Education Cooperative Programs” ในกลุ่มสาขา China – Thailand Joint Program on E-Commerce Training

FacebookTwitterLine

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร English Programs ประจำปีการศึกษา 2561

FacebookTwitterLine

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College นำคณะผู้บริหารทางการศึกษาของจีนจากมณฑลกวางสีกว่า 25 มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

FacebookTwitterLine

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

FacebookTwitterLine

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

FacebookTwitterLine

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

ภาพบรรยากาศเยาวชน SIBA College เข้าร่วมการแข่งขัน 2017 National Vocational Students Skills Competition ในหัวข้อ Regulation on Mobile Internet Application Development Competition ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2017 ณ นครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

FacebookTwitterLine

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน

FacebookTwitterLine

SIBA College ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำ Nanjing Vocational Institute of Industry Technology และ Zhejiang Industry Polytechnic College สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติกวางสี เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

FacebookTwitterLine

SIBA College ให้การต้อนรับผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เดินทางหารือทางวิชาการกับ NANJING Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

After Class Language : SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

FacebookTwitterLine

SIBA College เข้าร่วมสัมมนาระดับอาชีวศึกษา Forum for China-ASEAN Vocational Education Development ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน รุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program

FacebookTwitterLine

SIBA College โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest 2016 ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

FacebookTwitterLine

SIBA College พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Guangxi International Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College เจรจาความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิวุฒิร่วมกับ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

FacebookTwitterLine

คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาแผนก International สาขา English Program และ Mini Chinese Program พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

FacebookTwitterLine

โค้งสุดท้ายกับการสมัครเรียน English Program และ Chinese Program

FacebookTwitterLine

SIBA College เชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับ “ทุนภาษาดี” มูลค่ากว่า 228,000 บาท

FacebookTwitterLine

SIBA College นำคณะครูและนักศึกษา แผนก International Program เรียนรู้เกี่ยวกับการทำว่าวจีนจากมณฑลซานตง ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย

FacebookTwitterLine

SIBA College จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาจีนรุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

FacebookTwitterLine

SIBA College เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 中国文化中心 เจรจาความร่วมมือเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างยั่งยืน

FacebookTwitterLine

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ และเจรจาความร่วมมือ

FacebookTwitterLine

SIBA College ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ Guangxi Teachers Education University และ Baise Vocational College Center ในงาน CHINA ASEAN Expo 2015

FacebookTwitterLine

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา ในเวทีธุรกิจและวิชาชีพจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 ร่วมกับ Youjiang Medical University of Nationalities นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลงนามความร่วมมือในเวทีดังกล่าว

FacebookTwitterLine

SIBA College ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการร่วมแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การศึกษา จีน มาเลเซีย จากนั้นได้เยี่ยมชมวิทยาเขตอู่เหอ (WUHE) ซึ่งเป็นวิทยาเขตใหม่

FacebookTwitterLine

SIBA College ประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน ณ Guangxi Teachers Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน

FacebookTwitterLine

SIBA College เข้าเยี่ยมชม Baise Vocation College Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านสาธารณสุข แห่งเมืองไป๋เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน และลงนามความร่วมมือในด้านการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

FacebookTwitterLine

SIBA College เข้าเยี่ยมชม Youjiang Medical University of Nationalities ณ เมืองไป๋เซ่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Prof. HUANG เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

FacebookTwitterLine

SIBA College ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณกิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ ผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี บรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมภาษาเพื่ออาเซียน

FacebookTwitterLine

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Youjiang Medical University For Nationalites แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยและประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

FacebookTwitterLine

กิจกรรมทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยภาษาและศิลปะศาสตร์ แห่งเมืองฉงชิ่ง

FacebookTwitterLine

Scroll Up