วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Loading Events

Events for พฤศจิกายน 2018

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Calendar of Events

Calendar of Events
วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์

ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ในระบบ e-studentloan ตั้งแต่วันที่ 1-30 ต.ค.61

เปิดภาคเรียนที่ 2/2561/ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2561 (ยกเว้นสาขาการโรงแรมและ สาขาการท่องเที่ยว ของนักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 นักศึกษา ปวส.ปีที่ 2)

Start Semester II

ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ในระบบ e-studentloan ตั้งแต่วันที่ 1-30 ต.ค.61

31

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ผู้กู้บันทึกกรอบวงเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 3 และ ชุดที่ 9

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 3 และ ชุดที่ 9

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำ ชุดที่ 3 และ ชุดที่ 9

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 สอบแก้ตัว (ยกเว้นนักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 สาขาการโรงแรมและสาขาการท่องเที่ยว)

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 สอบแก้ตัว (ยกเว้นนักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 สาขาการโรงแรมและสาขาการท่องเที่ยว)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันข้อมูล

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 1-3 สอบแก้ตัว (ยกเว้นนักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 สาขาการโรงแรมและสาขาการท่องเที่ยว)

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

ส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 3 และ ชุดที่ 9

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

โครงการนำร่องสุภาพชนคนอาชีว ครั้งที่ 2

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 4)

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 4)

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 แจ้งความจำนงเรียนปรับค่า GPA ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 แจ้งความจำนงเรียนปรับค่า GPA ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 แจ้งความจำนงเรียนปรับค่า GPA ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 แจ้งความจำนงเรียนปรับค่า GPA ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษาวิชาทหาร สอบปฏิบัติ

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ระดับ ปวช.

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

ผู้กู้ลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2-3 ลงทะเบียนเดินเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่เคยเรียน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

กิจกรรมอบรมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 6 (สวนลุมพินี)

กิจกรรมวางพวงมาลา รัชกาลที่ 6 (นักศึกษาวิชาทหาร)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

ผู้อำนวยการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 7/2561)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

วิทยาลัยฯ ดำเนินการส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน ที่ธนาคารกรุงไทย

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักเรียน ปวช.ปีที่ 1-3 ลงทะเบียนเรียนปรับค่า GPA

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษาวิชาทหาร สอบทฤษฎี

นักศึกษาวิชาทหาร สอบทฤษฎี

+ Export Events
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College