Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for ธันวาคม 2017

วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์

นักศึกษา ปวส.1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักศึกษา ปวส.1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักศึกษา ปวส.1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

เริ่มเรียนปรับค่า GPA ภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษา ปวส.1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักศึกษา ปวส.1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

นักศึกษา ปวส.1 เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 4)

นักศึกษา ปวส.1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 5)

1
2

กิจกรรมสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร

พิธีตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

5

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 5)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2560

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 5)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2560

หัวหน้ากลุ่มนำเสนอโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน (ชุดที่ 5)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 2/2560

บริจาคโลหิต

9
10
11

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560

ส่งฐานข้อมูฃ GPA ปวช.3 ครั้งที่ 1

วันสิ้นสุดการฝึกงาน 1/60

16
17

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 ปวส.ปีที่ 2 (สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว) เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

Midterm Examination Week

Midterm Examination Week

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 2 (ครั้งที่ 6)

Midterm Examination Week

ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ปวช.ปีที่ 3 (สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 3 (ครั้งที่ 6)

Midterm Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวส.ปีที่ 1-2 (ครั้งที่ 6)

ปัจฉิมนิเทศ นศ.ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2

23
24

อาจารย์ทุกกลุ่มวิชาส่งรายงานสรุปกิจกรรมกลุ่มวิชา ภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ส่งสรุปแผนการสอนครึ่งแรก

นักศึกษานำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน

26

ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม

28

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

30
31
+ Export Events