Loading Events

Events for July 2018

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

เปิดรับลงทะเบียนเดินเรียนปรับเกรดของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.ปวส.ที่ตกค้าง

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6) เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์

เปิดรับลงทะเบียนเดินเรียนปรับเกรดของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.ปวส.ที่ตกค้าง

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6) เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 1

ประชุมนักศึกษา การเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1

เปิดรับลงทะเบียนเดินเรียนปรับเกรดของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.ปวส.ที่ตกค้าง

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6) เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 1

กิจกรรมวัยรักวัยเรียน

วิทยาลัยฯ ดำเนินการส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน ที่ธนาคารกรุงไทย (ปวช.2, 3 และ ปวส.2)

เริ่มโครงการ PRIVATE DAY

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 2/2561)

กิจกรรม SPECIAL OLYMPIC

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 2

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 2

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 3

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 2

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (สนามกีฬาแห่งชาติ)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 2

ลงทะเบียนฝึกงาน 1/61 (ปวช.3 ปวส.2 สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เช้า/ตักบาตร

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 2

ลงทะเบียนฝึกงาน 1/61 (ปวช.3 ปวส.2 สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เช้า/ตักบาตร

ลงทะเบียนฝึกงาน 1/61 (ปวช.3 ปวส.2 สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว)

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เช้า/ตักบาตร

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เช้า/ตักบาตร

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์การกู้ยืม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เช้า/ตักบาตร

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์การกู้ยืม

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เช้า/ตักบาตร

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เช้า/ตักบาตร

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2561

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2561

ประชุมนักศึกษาการเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 (เลือกสถานประกอบการ)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2561

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2561

แนะนำการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Microsoft Word) (ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 เริ่มเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (ชุดที่ 2)

สอบปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2561

นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 7

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันค่ำ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ และอนุมัติในระบบ

กิจกรรม SPECIAL OLYMPIC

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันค่ำ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 7

กิจกรรม SPECIAL OLYMPIC

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา รอบเช้า วิหารหลวงพ่อสุโขทัย, วัดอัมพวัน, วัดเสมียนนารี

สอบปลายภาคนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันค่ำ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 7

กิจกรรม SPECIAL OLYMPIC

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

กิจกรรม SPECIAL OLYMPIC

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

แนะนำการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Microsoft Excel) (ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

กิจกรรม SPECIAL OLYMPIC

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Microsoft Excel) (ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

– นักศึกษากรอกสัญญากู้ยืมเงินกองทุน พร้อมพิมพ์สัญญา 2 ชุด นำส่งสำนักบัญชีและการเงิน

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

– นักศึกษากรอกสัญญากู้ยืมเงินกองทุน พร้อมพิมพ์สัญญา 2 ชุด นำส่งสำนักบัญชีและการเงิน

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 8

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

Midterm Examination Week

– ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 1 (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

Midterm Examination Week

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ปวช.ปีที่ 2 (ครั้งที่ 2)

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

Midterm Examination Week

ประชุมนักศึกษา การเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 (เลือกสถานประกอบการ)

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

Midterm Examination Week

อาจารย์ผู้รับผิดชอบพิมพ์แบบยืนยัน/แบบลงทะเบียน

กิจกรรมคัดไปรษณีย์บัตรฟุตบอลโลก 2018

นักศึกษาพร้อมกับผู้ปกครองมาลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุน

กิจกรรมวางพวงมาลาองค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ (สุสานหลวง)

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

วันสุดท้ายชำระค่าเล่าเรียน งวดที่ 4

ประชุมครูและบุคลากร (ครั้งที่ 3/2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรจุเข้าสถานประกอบการ

สำนักบริหารวิชาการส่งรายวิชาที่จะเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 3

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 3

กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษา ปวส.ปีที่ 1 (ม.6/ปวช.ไม่ตรงสาขา) ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ชุดที่ 3

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

กิจกรรมรับบริจาคช่วยคนปัญญาอ่อน 1

กิจกรรมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

+ Export Events
Scroll Up