17/10/2513

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for ตุลาคม 2017

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
25

Semester Break 25 Sep.-27 Oct.2017

นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 1/2560

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

26

นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 1/2560

27

นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 1/2560

28

นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2560

29

นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 1/2560

สิ้นสุดการติดต่อขอแก้กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2560

30
1

เปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ รอบวันอาทิตย์ ชุดที่ 3 และชุดที่ 9

2

ประชุมครูนิเทศฝึกงาน

อ.ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบปลายภาค 1/2560

อ.ผู้สอนส่งสรุปหลังแผนการสอนครึ่งหลัง

3

อ.ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบปลายภาค 1/2560

อ.ผู้สอนส่งสรุปหลังแผนการสอนครึ่งหลัง

วันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

4

อ.ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบปลายภาค 1/2560

อ.ผู้สอนส่งสรุปหลังแผนการสอนครึ่งหลัง

5

อ.ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบปลายภาค 1/2560

อ.ผู้สอนส่งสรุปหลังแผนการสอนครึ่งหลัง

6

อ.ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบปลายภาค 1/2560

อ.ผู้สอนส่งสรุปหลังแผนการสอนครึ่งหลัง

วันเริ่มต้นการฝึกงาน 1/60

7

อ.ผู้สอนส่งใบประเมินผลการสอบและรายงานสรุปผลการสอบปลายภาค 1/2560

อ.ผู้สอนส่งสรุปหลังแผนการสอนครึ่งหลัง

8
9

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

10

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

11

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

12

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

13

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

อาจารย์ทุกกลุ่มวิชาส่งรายงานสรุปกิจกรรมกลุ่มวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2560 (ยกเว้น ปวช.3 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

14

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

ครูผู้สอนนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

15

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

16

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

17

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

18

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

19

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

20

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

21

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

22

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

23

หยุดภาคเรียนที่ 1/2560

24

อ.ผู้สอนเริ่มทำงานตามปกติ

25

ทำบุญครบรอบวันอนิจกรรมครูเพทาย

หัวหน้ากลุ่มวิชาส่งแบบประเมินของครูผู้สอนให้สำนักบริหารวิชาการ

26
27

ประชุมบุคลากรประจำเดือนตุลาคม

28
29
30

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

Start Semester II

31
1

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.1-3 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

2

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษา ปวช.1-3 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

3

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

4

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

5

ช่วงอาจารย์นิเทศก์ออกเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

+ Export Events
ปิดโหมดสีเทา