เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

  • หน้าหลัก
  • เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

นักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ ได้จากเอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายการหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ประเภทวิชา ศิลปกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546 ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 ประเภทวิชา ทักษะชีวิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา ทักษะชีวิต

X