02 939 3000

นักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ ได้จากเอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายการหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ดังนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Download เอกสารสาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรม

Download เอกสารสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557

ประเภทวิชา ทักษะชีวิต

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 1 SIBA College

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชา ทักษะชีวิต

Download เอกสารข้อมูลหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

Scroll Up