SIBA จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง “กลยุทธ์การวางแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการในยุคติจิทัล”

ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจในหัวข้อ “กลยุทธ์การวางแผนธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการในยุคติจิทัล” เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรคุณภาพสู่สังคมอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณภัทร ดีมาก เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนงานกลยุทธ์องค์กรและแผนงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) เป็นวิทยากรให้ความรู้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

X