SIBA College เข้าร่วมงานมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง สานสัมพันธ์สร้างเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ” โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนและมิตรภาพที่ดีจากโรงเรียนเสมอมา มีกิจกรรมสนับสนุนงานด้านวิชาการ กิจกรรมทางด้านกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน โรงเรียนละ 1 ทุน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นักเรียนที่ได้รับทุน ได้แก่นางสาวจุฑามาศ ขจรสิริมา นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับทุนศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ รวมทั้งครูฝ่ายแนะแนวจากสถาบันการศึกษาเครือข่าย ร่วมงานวันสานสัมพันธ์พี่-น้อง บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ซาบซึ้ง ตราตรึง จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

X