SIBA College  จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องทำ” WORKSHOP ถ่ายภาพอาหาร เสริมทักษะและแนวคิด ผ่านสื่อออนไลน์และชั้นเรียน

กลุ่มหลักสูตรครีเอทีฟดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม Workshop “พี่สอนน้องทำ” นักศึกษาทุกระดับชั้นตามทักษะวิชาชีพ โดยเชิญศิษย์เก่าสาขากราฟิก นายไพบูลย์ สุนทโรทก (สตางค์) ตำแหน่งช่างภาพอาหารมืออาชีพ Workshop ถ่ายภาพอาหาร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.1-2 โดยมีผู้ดูแลกิจกรรม อ.ชาลินี แซ่อื้อ

ทั้งจัดทำ VDO สัมภาษณ์ศิษย์เก่า หัวข้อ “ก้าวแรกกราฟิก SIBA สู่เส้นทางความสำเร็จ” 

เนื่องจากเทคโนโลยีและความต้องการของสถานประกอบการได้ถูกพัฒนาไปตลอดเวลา จึงทำให้เทคนิคเฉพาะด้าน การพัฒนาผู้เรียนมีหลากหลายในเส้นทางอาชีพของนักศึกษาต่อไป ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 5509

X