SIBA College จัดภัตตาคาร (จำลอง)Hotel Fair Snacks & Drinks โดยนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาการโรงแรม

ภาพบรรยากาศภัตตาคาร(จำลอง) Hotel Fair Snacks & Drinks โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ได้เรียนมาทั้งหมด โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และครูอาจารย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาการโรงแรม โดยมีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงมีการแสดงดนตรีสด ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA Center

X